公告版位

目前日期文章:200705 (269)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
செப்புத் துருவல்
செப்புத் துருவல்

செப்பு எனப்படுவது உலோக வகையைச் சேர்ந்த ஒரு தனிமம் ஆகும். இது செம்பு எனவும் தாமிரம் எனவும் அழைக்கப் படுகிறது. இது என்ற Cu குறியீட்டினால் குறிக்கப் படுகிறது. இதன் அணு எண் 29 ஆகும். இந்த மாழையானது சிவந்த நிறத்தில் இருப்பதால் செம்பொன் என்றும் அழைக்கப் படும்.

[தொகு] பண்புகள்

 • மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும்
 • வெப்பத்தையும் நன்கு கடத்தும்.

[தொகு] மேலும் பார்க்க


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
nickel - koppar - zink
Cu

Ag


Periodiska systemet

Allmänt
Namn, kemiskt tecken, nummer koppar, Cu, 29
Kemisk serie övergångsmetaller
Grupp, period, block 11, 4, d
Densitet 8920 kg/m3
Hårdhet 3,0
Utseende Rödaktig metallisk

Atomens egenskaper
Atommassa 63,546 u
Atomradie (beräknad) 135 (145) pm
Kovalent radie 138 pm
van der Waalradie 140 pm
Elektronkonfiguration [Ar]3d104s1
e- per energinivå 2, 8, 18, 1
Oxidationstillstånd (oxid) 2, 1 (svag bas)
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Materietillstånd solid
Magnetiska egenskaper Ej magnetisk
Smältpunkt 1357,6 K (1084,4 °C)
Kokpunkt 2840 K (2567 °C)
Molvolym 7,11 ×10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme 300,3 kJ/mol
Smältvärme 13,05 kJ/mol
Ångtryck 0,0505 Pa vid 1358 K
Ljudhastighet 3570 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 1,9 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 380 J/(kg*K)
Elektrisk ledningsförmåga 59,6 106/m*ohm
Värmeledningsförmåga 401 W/(m*K)
1a Jonisationspotential 745,5 kJ/mol
2a Jonisationspotential 1957,9 kJ/mol
3e Jonisationspotential 3555 kJ/mol
4e Jonisationspotential 5536 kJ/mol
Mest stabila isotoper
Isotop Förekomst Halv.tid Typ Energi Prod.
63Cu 69,17 % Cu, stabil isotop med 34 neutroner
64Cu syntetisk 12,7 timmar ε
β-
1,675 MeV
0,579 MeV
64Ni
64Zn
65Cu 26,233% Cu, stabil isotop med 36 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Koppar, (latinskt namn, Cuprum), är ett metalliskt grundämne.


Innehåll

[göm]

Tillverkning av koppar [redigera]

Koppar finns i naturen, bundet i malmerna kopparkis och kopparsvavel. Malmerna anrikas och värms därefter så att svavel försvinner. Detta smälts sedan och man får då råkoppar, som innehåller 98 - 99% koppar. Den renas ytterligare genom att åter smältas och blandas med luft. Då oxiderar de kvarvarande föroreningsresterna och resultatet är koppar som är nästan 100% ren.

Egenskaper [redigera]

Koppar är rödaktig, har klar lyster, är smidbar, tänjbar och en bra värmeledare. Koppar är den näst bäste ledaren för ström efter silver.

I fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, bildas ett svart oxidskikt, som sedan kan omvandlas till en grön patina.

Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Men samtidigt kan förhöjningar av kopparhalten ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer. Sådana effekter kan uppträda vid de halter som uppmäts i förorenade miljöer till exempel i storstäder.

Kopparlegeringar [redigera]

Termen används om en rad olika legeringar med koppar som basmetall och kan med fördel användas när legeringselementen och deras inbördes mängdförhållanden inte är kända, något som ofta är fallet t.ex. när det gäller förhistoriska fynd som av slentrian ofta felaktigt bara kallas "brons".

Några vanliga kopparlegeringar är mässing, nysilver och brons.

Kuriosa [redigera]

Se även [redigera]

Externa länkar [redigera]BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
Ni - Cu - Zn

Cu
Ag


Општи подаци
Име, симбол, атомски број Бакар, Cu, 29
Припадност скупу прелазних метала
група, периода VIIIB , 4
густина, тврдоћа 8920 kg/m3, 3,0
Боја црвенкаста
Особине атома
атомска маса 63,546 u
атомски радијус 135 (145) pm
ковалентни радијус 138 pm
ван дер Валсов радијус 140 pm
електронска конфигурација [Ar]3d104s1
e- на енергетским нивоима 2, 8, 18, 1
оксидациони бројеви 1, 2, 3, 4
Особине оксида средње базни
кристална структура регуларна зидно
центрирана
физичке особине
агрегатно стање чврсто
температура топљења 1357,6 K
(1084,4 °C)
температура кључања 2840 K
(2567 °C)
молска запремина 7,11×10-3 m³ /mol
топлота испаравања 300,3kJ/mol
топлота топљења 13,05 kJ/mol
притисак засићене паре 0,0505 Pa (1358 K)
брзина звука 3570 m/s (293,15 K)
Остале особине
Електронегативност 1,90 (Паулинг)
1,75 (Алред)
специфична топлота 380J/(kg*K)
специфична проводљивост 59,6×106 S/m
топлотна проводљивост 401W/(m*K)
I енергија јонизације 745,5 kJ/mol
II енергија јонизације 1957,9 kJ/mol
III енергија јонизације 3555 kJ/mol
IV енергија јонизације 5536 kJ/mol
Најстабилнији изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. e.zpadu|e.r. MeV p.r.
63Cu 69,17% стабилни изотор са 34 неутрона
64Cu (веш.) 12,7 сати з.е. 1,675 64Ni
β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% стабилни изотор са 36 неутрона
67Cu (веш.) 61,9 сати β- 0,58 67Zn
Тамо где другачије није назначено,
употребљене су SI јединице и нормални услови
Објашњења скраћеница:


заст.=заступљеност у природи,
в.п.р.=време полу распада,
н.р.=начин распада,
е.р.=енергија распада,
п.р.=производ распада,
з.е=заробљавање електрона

Бакар (Cu, латински - cuprum) - хемијски елемент, метал VIIIB групе. Поседује 18 изотопа чије се атомске масе налазе између 58-73. Постојана са само два: 63 i 65.

Бакар је познат од давнина, као осовни састојак бронзе.

Садржај

[сакриј]

Заступљеност [уреди]

рудник бакра

Заступљен је у земљиној кори у количини од 55 ppm (енг. parts per million) у виду минерала: Халкопирита, халкозина и других.

Највећи извор бакра у исхрани су морски плодови а међу њима бакра највише има у остригама. Бакар се такође моће наћи и у зрнастом црном хлебу, махунастом поврћу, куваним изнутрицама и кивију.

Особине [уреди]

Чисти бакар је црвенкасто-браон боје, мек метал, врло велике топлотне и електричне проводљивости

На ваздуху не подлеже корозији, али дугим стајањем на њему бакар се превлачи зеленом патином базних соли бакра (хидрокси карбоната, хидроксисулфата или хидроксихлорида). Ако се у ваздуху налази велика количина сумпордиоксида уместо зелене патине твара се црни слој бакар сулфида.


Једињења [уреди]

CuSO4 има бактерицидне особине, а безводни је јака стипса (упија воду). Комплексна једињења бакра су стабилна, ипак доста лако се мења оксидацион број бакра у таквим једињењима и зато се она често користе као катализатори. Водени раствори соли бакра(I) имају интезивну зелену, а раствори соли бакра(II) интензивну плаву боју.

руда бакра
руда бакра

Бакар са калајем, цинком, молибденом и другим прелазним металима чини групу растопа који се уопштено називају бронзити. Од њих су најпознатији: томбак који подсећа на злато и који има веома добре мехаичке особине и отпорност на корозију.

Употреба [уреди]

Бакар се масовно употребљава за продукцију електричних проводника и уопште у електроници. Због малих резерви и велике примене бакар представља материјал од стратешког значаја. Бакар се додаје у разне легуре. Меша се и са сребром и златом што у знатној мери побољшава њихове механичке особине.

Биолошки значај [уреди]

Бакар је микроелемент који се јавља у реактивим центрима многих ензима. Потребан је за стварање црвених крвних зрнаца, улази у астав хемоцијанина, има позитиван утицај на ћелијску мембрану нервних ћелија, и има утицај у слању нервних импулса. Дневно је потребно минимално унети 0,5 ppm. Недостатак бакра доводи до Вилсонове болести.

Недостатак бакра може да проузрокује и малокрвност, јер недовољна количина бакра изазива лошу апсорпцију гвожђа и смањење броја крвних зрнаца. Претпоставља се да сем тога недостатак бакра изазива поремећаје у раду срца и успорава рад нервног система (на пример слаба концентрација). Недостатак бакра такође смањује и количину белих крвних зрнаца, а самим тим и отпорност организма на болести.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
nikeljbakercink
Cu
Ag

Slika:Cu-TableImage.png
Splošno
Ime, znak, število baker, Cu, 29
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 11, 4, d
Gostota, trdota 8920 kg/m3, 3,0
Izgled bakren, kovinski
Lastnosti atoma
Atomska teža 63,536 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 135 (145) pm
Kovalentni polmer 138 pm
van der Waalsov polmer 140 pm
Elektronska konfiguracija [Ar]3d104s1
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 1
Oksidacijska stanja (oksid) 2,1 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže kubična, ploskovno centrirana
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 1357,6 K (1984,3 °F)
Vrelišče 2840 K (4653 °F)
Molarna prostornina 7,11 ×10-6 m3/mol
Izparilna toplota 300,3 kJ/mol
Talilna toplota 13,05 kJ/mol
Parni tlak 0,0505 Pa pri 1358 K
Hitrost zvoka 3570 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,9 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 380 J/(kg · K)
Električna prevodnost 59,6 106/(m*ohm)
Toplotna prevodnost 401 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 745,5 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1957,9 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3555 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 5536 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
63Cu 69,17% Cu je stabilen z 34 nevtroni
64Cu {sint.} 12,7 h ε 1,675 64Ni
64Cu {sint.} 12,7 h β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% Cu je stabilen z 36 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Báker je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cu in atomsko število 29.

Baker je rdečkasta kovina z visoko električno in toplotno prevodnostjo (med čistimi kovinami ima pri sobni temperaturi višjo električno prevodnost le srebro). Baker utegne biti najstarejša kovina v uporabi, saj so našli izdelke iz bakra, ki jih datirajo okoli leta 8700 pr. n. št. Razen tega, da je sestavina različnih rud, najdemo ponekje baker tudi v kovinski obliki (tj. samorodni baker).

V antični Grčiji je bila kovina znana pod imenom chalkos. V rimskih časih je postala znana kot aes Cyprium, saj so jo tako veliko izkopali na Cipru. Iz tega izraza je bila fraza poenostavljena v latinski cuprum, od koder pride tudi kemijski simbol Cu. Slovenski etimološki slovar pravi, da je bil v slovenščino baker prevzet prek hrvaške in srbske bakar, ki so jo prevzeli iz turške besede bakır, staroslovanska beseda za baker je bila mêd (v pomenu rdeča snov), še danes vidna v izrazu medenina za zlitino bakra in cinka.

[uredi] Uporaba

Baker je koven in mehak, in se široko uporablja v izdelkih, kot so:

[uredi] Glej tudi

[uredi] Zunanje povezave

Baker je tudi
v Wikislovarju, prostem slovarju.

ajnštajnij · aktinij · aluminij · americij · antimon · argon · arzen · astat · baker · barij · berilij · berkelij · bizmut · bohrij · bor · brom · cerij · cezij · cink · cirkonij · disprozij · dubnij · dušik · erbij · evropij · fermij · fluor · fosfor · francij · gadolinij · galij · germanij · hafnij · hassij · helij · holmij · indij · iridij · iterbij · itrij · jod · kadmij · kalcij · kalifornij · kalij · kirij · kisik · klor · kobalt · kositer · kripton · krom · ksenon · lantan · lavrencij · litij · lutecij · magnezij · mangan · meitnerij · mendelevij · molibden · natrij · neodim · neon · neptunij · nikelj · niobij · nobelij · ogljik · osmij · paladij · platina · plutonij · polonij · prazeodim · prometij · protaktinij · radij · radon · renij · rodij · rubidij · rutenij · rutherfordij · samarij · seaborgij · selen · silicij · skandij · srebro · stroncij · svinec · talij · tantal · tehnecij · telur · terbij · titan · torij · tulij · uran · vanadij · vodik · volfram · zlato · železo · živo srebro · žveplo


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Toto je článok o chemickom prvku. Je možné, že hľadáte info o neraste.
29 nikelmeďzinok
-

Cu

Ag
Všeobecne
Názov, Značka, Číslo meď, Cu, 29
Séria prechodné prvky
Skupina, Perióda, Blok 11, 4, d
Vzhľad ružovočervený kov
Atómová hmotnosť 63,546(29)  g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d10 4s1
Elektrónov na hladinu 2, 8, 18, 1
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo pevné
Hustota (pri i.t.) 8,96  g·cm−3
Hustota tekutiny v b.t. 8,02  g·cm−3
Teplota topenia (tavenia) 1357,77 K
(1084,62 °C, 1984,32 °F)
Teplota varu 2835 K
(2562 °C, 4643 °F)
Teplo vyparovania 13,26  kJ·mol−1
Teplo tavenia 300,4  kJ·mol−1
Tepelná kapacita (25 °C) 24,440  J·mol−1·K−1
Tlak pary
P(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1509 1661 1850 2089 2404 2836
Atómové vlastnosti
Kryštálová štruktúra kocková stenovo centrovaná
Oxidačné stupne 2, 1 (stredne zásaditý)
Elektronegativita 1,90 (Paulingova stupnica)
Ionizačné energie
(viac)
1.:  745,5  kJ·mol−1
2.:  1957,9  kJ·mol−1
3.:  3555  kJ·mol−1
Atómový polomer 135pm
Atómový polomer (vyp.) 145  pm
Kovalentný polomer 138  pm
Van der Waalsov polomer 140 pm
Rôzne
Magnetické vlastnosti diamagnetický
Elektrický odpor (20 °C) 16,78 n Ω·m
Tepelná vodivosť (300 K) 401  W·m−1·K−1
Tepelná roztiažnosť (25 °C) 16,5  µm·m−1·K−1
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) (i.t.) (žíhaný)
3810  m·s−1
Youngov modul 130  GPa
Pružnosť v šmyku 48  GPa
Objemová pružnosť 140  GPa
Poissonova konštanta 0,34
Mohsova tvrdosť 3,0
Vickersova tvrdosť 369  MPa
Brinellova tvrdosť 874  MPa
Registračné číslo CAS 7440-50-8
Vybrané izotopy
Hlavný článok: Izotopy medi
izotop NA t1/2 ZM ER (MeV) PR
63Cu 69,17% Cu je stabilný s 34 neutrónmi
65Cu 30,83% Cu je stabilný s 36 neutrónmi
Referencie

Meď (cuprum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cu a protónové číslo 29. Meď je ušľachtilý nealotropický kov s kockovou, plošne stredenou kryštálovou sústavou červenej farby. Má vysokú tepelnú vodivosť tvárnosť za tepla aj studena a dobrú odolnosť proti korózii.

Obsah

[skryť]

Pôvod názvu [úprava]

V časoch Rímskej ríše sa meď ťažila na ostrove Cyprus (po lat. Cyprium) - odtiaľ názov cuprum.

Vlastnosti medi [úprava]

Niektoré ďalšie mechanické vlastnosti (neuvedené v informačnej tabuľke).

medza klzu - 60 MPa
medza pevnosti - 220 MPa
ťažnosť - 50 %
kontrakcia - 70 %

Odolnosť proti korózii [úprava]

Dobrú odolnosť medi proti korózi spôsobujú dva faktory:

Proti atmosférickej korózii chráni meď medenka - vrstva hydratovaných uhličitanov medi. Má tiež dobrú odolnosť v roztokoch kyselín bez oxidačných účinkov ( kyselina chlorovodíková, kyselina fluorovodíková ) ak nie sú prevzdušnené. Nepriaznivo pôsobia na meď chlór, amoniak a zlúčeniny síry.

Vodíková choroba medi [úprava]

Ak meď obsahuje prímes viac ako 0,03 % kyslíka, je náchylná na praskanie. Pri teplotách nad 400 °C z plynnej atmosféry do medi difunduje vodík a reaguje podľa rovnice:

Cu2O + H2 → 2 Cu + H2O

Vodná para vyvolá v medi vnútorné tlaky spôsobujúce trhliny a dutiny.

Využitie medi [úprava]

Meď sa na technické účely využíva ako čístý kov (asi 55 % produkcie), aj ako zliatina s rôznymi prvkami (zvyšok). Až 75 % medených výrobkov sa použije v elektrotechnike, ďalej nasleduje strojárstvo, potravinárstvo a chemický priemysel.

Technická meď [úprava]

 • surová hutnícka meď obsahuje len 94 až 97 % Cu,
 • hutnícka meď môže dosiahnuť čistotu až 99,85 % Cu, vyrába sa pyrometalurgickou rafináciou surovej hutníckej medi,
 • elektrovodná meď alebo katódová meď dosahujú až 99,95 % Cu, vyrába sa elektrolytickou rafináciou,
 • najčistejšia meď s obsahom až 99,999 % Cu sa vyrába rafináciou vo vákuu z katódovej medi,
 • špeciálne na zváranie sa využíva bezkyslíková meď, odolná proti vodíkovej chorobe.

Zliatiny medi [úprava]

Zliatiny medi tvoria dve hlavné skupiny:

 • mosadze - zliatiny medi so zinkom ako hlavnou prísadou,
 • bronzy - zliatiny medi s cínom, hliníkom, olovom ako hlavnými prísadami.

Biologický význam [úprava]

Meď je esenciálnym prvkom pre všetky vyššie rastliny a živočíchy. Po absorbcii v tráviacej sústave sa viaže na albumín a transportuje sa do pečene. V krvi sa viaže na plazmový proteín ceruloplazmín.

Je súčasťou rozličných enzýmov, v podobe centier medi v cytochróm-C oxidáze a v superoxid dismutáze (obsahuje meď a zinok). Popri úlohe v enzýmoch sa meď využíva na biologický elektrónový transport. Modré medené proteíny, ktoré participujú na elektrónovom transporte zahrnujú napríklad azurín a plastocyanín. Názov „modrá meď“ pochádza z intenzívnej modrej farby vyplývajúcej z prenosu náboja z ligandu na kov (ligand-to-metal charge transfer - LMCT), absorbčné pásmo komplexu je okolo 600 nm.

Pravdepodobne zinok a meď si konkurujú pri absorbcii v tráviacom trakte, preto strava s prevahou jedného z týchto minerálov môže znamenať nedostatok druhého. Odporúčaná denná dávka medi pre zdravých dospelých je 0,9 mg/denne.

Toxicita [úprava]

Všetky zlúčeniny medi, ak nie je známy opak, treba považovať za toxické. Smrteľná dávka síranu meďnatého pre človeka je približne 7 až 10 gramov[1]. Navrhovaná bezpečná koncentrácia medi v pitnej vode pre ľudí sa líši v závislosti od zdroja, ale má tendenciu sa ustáliť od 1,5 do 2 mg/L. Potravinový referenčný príjem: tolerovateľná horná hranica konzumácie potravinovej medi pre dospelých zo všetkých zdrojov je 10 mg/denne.

Dôležitá podiel toxicity medi pochádza z jej schopnosti prijímať a darovať elektróny pri zmene oxidačného stavu. To katalyzuje vznik veľmi reaktívnych radikálových iónov, ako napríklad hydroxylového radikálu, spôsobom podobným Fentonovej reakcii. Túto katalytickú aktivitu využívajú enzýmy, s ktorými je meď normálne asociovaná a je preto toxická len ak je oddelená a nesprostredkovaná. Toto zvýšenie množstva nesprostredkovaných voľných radikálov sa nazýva oxidatívny stres a je predmetom aktívneho výskumu pri rozličných chorobách, kde meď môže mať dôležitú, ale menšiu rolu než pri akútnej toxicite.BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Bakri (lat. Cuprum) është një element kimik i cili në sistemin periodik gjendet me simbolin Cu dhe ka numrin rendor 29. Është një metal i periodës së 4 në grupin e 11 të sistemit periodik. Emri kuprum rrjedh prej fjalës cyprium "mineral nga ishulli i Kipros".

Bakri është një metal relativisht i butë, i cili mund të përpunohet lehtë. Përdorim të madh gjen në lëmi të ndryshme, veçanërisht është përcjellës i shkëlqyer i elektricitetit të nxehtësisë, po ashtu ka dhe një numër të madh të parave metalike që janë formuar nga bakri. Bakri si një metal i rëndë reaktiv i butë, ju takon grupit të metaleve të çmueshme.Bakri
BakriBW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Медь (Cu)

Атомный номер

29

Внешний вид пластичный металл золотисто-розового цвета
Свойства атома
Атомная масса
(молярная масса)

63,546 а. е. м. (г/моль)

Радиус атома

128 пм

Энергия ионизации
(первый электрон)

745,0 (7.72) кДж/моль (эВ)

Электронная конфигурация

[Ar] 3d10 4s1

Химические свойства
Ковалентный радиус

117 пм

Радиус иона

(+2e) 72 (+1e) 96 пм

Электроотрицательность
(по Полингу)

1,90

Электродный потенциал

0

Степени окисления

2, 1

Термодинамические свойства
Плотность

8,96 г/см³

Удельная теплоёмкость

0,385 Дж/(K·моль)

Теплопроводность

401 Вт/(м·K)

Температура плавления

1356,6 K

Теплота плавления

13,01 кДж/моль

Температура кипения

2840 K

Теплота испарения

304,6 кДж/моль

Молярный объём

7,1 см³/моль

Кристаллическая решётка
Структура решётки

кубическая гранецентрированая

Период решётки

3,610 Å

Отношение c/a

n/a

Температура Дебая

315,00 K

Медьхимический элемент с атомным номером 29 в периодической системе, обозначается символом Cu (лат. Cuprum), красновато-золотистого цвета (розовый при отсутствии оксидной пленки). Пластичный переходный металл, с давних пор широко применяемый человеком.

Содержание

[убрать]

[править] История и происхождение названия

Из-за сравнительной доступности для получения из руды и малой температуры плавления медь — самый первый металл, широко освоенный человеком. В древности применялась в основном в виде сплава с оловом — бронзы для изготовления оружия и т. п. (см бронзовый век).

Слово того же происхождения, что и польское miedz, чешское med. У этих слов два источника — древненемецкое smida — металл (отсюда немецкие, английские, голландские, шведские и датские кузнецы — Schmied, smith, smid, smed) и греческое «металлон» — рудник, копь. Так что «медь» и «металл» — родственные слова сразу по двум линиям.

Латинское cuprum (от него произошли и другие европейские названия) связано с островом Кипр, где уже в III веке до н. э. существовали медные рудники и производилась выплавка меди. Римляне называли медь cyprium aes — металл из Кипра. В позднелатинском cyprium перешло в cuprum.

[править] Нахождение в природе

Самородная медь
Самородная медь

Медь встречается в природе как в cоединениях, так и в самородном виде. Источниками меди могут служить такие минералы, как азурит Cu3(CO3)2(OH)2, малахит Cu2CO3(OH)2, халькопирит CuFeS2, борнит Cu5FeS4, ковелит CuS, халькоцит Cu2S и куприт Cu2O.

Большая часть медной руды добывается открытым способом. Содержание меди в руде составляет от 0,4 до 1,0 %.

[править] Физические свойства

Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной пленкой, которая придает ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок. Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью (20 °C) 16.78 nΩ·m(занимает второе место по электропроводности после серебра). Имеет два стабильных изотопа63Cu и 65Cu, и несколько радиоактивных изотопов. Самый долгоживущий из них, 64Cu, имеет период полураспада 12,7 ч и два различных варианта распада с различными продуктами.

Существует ряд сплавов меди: латунь — сплав меди с цинком, бронза — сплав меди с оловом и некоторые другие.

[править] Химические свойства

[править] Соединения

Медный купорос
Медный купорос

В соединениях медь может иметь две степени окисления: менее стабильную степень Cu+ и намного более стабильную Cu2+, которая дает соли синего и сине-зелёного цвета. В необычных условиях можно получить соединения со степенью окисления +3 и даже +5. Последняя встречается в солях купраборанового аниона Cu(B11H11)23-, полученных в 1994 году.

Карбонат меди(II) имеет зелёную окраску, что вызывает позеление элементов зданий, памятников и изделий из меди. Сульфат меди(II) при гидратации даёт синие кристаллы медного купороса CuSO4∙5H2O, используется как фунгицид. Существует два стабильных оксида меди — оксид меди(I) Cu2O и оксид меди(II) CuO. Оксиды меди используются для получения оксида иттрия бария меди (YBa2Cu3O7-δ), который является основой для получения сверхпроводников. Хлорид меди(I) — бесцветные кристаллы (в массе белый порошок) плотностью 4,11 г/см3. В сухом состоянии устойчив. В присутствии влаги легко окисляется кислородом воздуха, приобретая сине-зеленую окраску. Может быть синтезирован восстановлением хлорида меди(II) сульфитом натрия в водном растворе.

[править] Аналитическая химия меди

 • Традиционно количественное выделение меди из слабокислых растворов проводилось с помощью сероводорода.
 • В растворах, при отсутствии мешающих ионов медь может быть определена комплексонометрически или потенциометрически, ионометрически.
 • Микроколичества меди в растворах определяют кинетическими методами.

[править] Применение

Из-за низкого удельного сопротивления широко применяется в электротехнике для изготовления проводов или других проводников, например при печатном монтаже. Другое полезное качество меди — высокая теплопроводность. Это позволяет применять её в различных теплоотводных устройствах (радиаторах охлаждения).

В связи с высокой механической прочностью, но одновременно пригодностью для механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах кондиционирования и холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди являются основным материалом, применяемым для этих целей: во Франции и Австралии для газоснабжения зданий, в Великобритании, США, Швеции и Гонконге для водоснабжения, в Великобритании и Швеции для отопления.

В разнообразных областях техники широко используются сплавы с использованием меди, самыми широкораспространёнными из которых являются упоминавшиеся выше бронза и латунь. Оба сплава являются общими названиями для целого семейства материалов, куда помимо олова и цинка могут входить никель, висмут и другие металлы. Например, в состав так называемого пушечного металла, который в XVI-XVIII вв. действительно использовался для изготовления артиллерийских орудий, входят все три основных металла - медь, олово, цинк; рецептура менялась от времени и места изготовления орудия. Медноникелевые сплавы используются для чеканки разменной монеты.

В ювелирном деле часто используются сплавы меди с золотом для увеличения прочности изделий к деформациям и истиранию, так как чистое золото очень мягкий металл и нестойко к этим механическим воздействиям.

Оксиды меди используются для получения оксида иттрия бария меди YBa2Cu3O7-δ, который является основой для получения сверхпроводников. Медь применяется для производства медно-окисных гальванических элементов, и батарей. Медь самый широкоупотребляемый катализатор полимеризации ацетилена.

[править] Биологическая роль

Медь является необходимым элементом для всех высших растений и животных. В токе крови медь переносится главным образом белком церулоплазмином. После усваивания меди кишечником она транспортируется к печени с помощью альбумина. Медь встречается в большом количестве ферментов, например, в цитохром-с-оксидазе, в содержащем медь и цинк ферменте супероксид дисмутазе, и в переносящем кислород белке гемоцианине. В крови большинства моллюсков и членистоногих медь используется вместо железа для транспорта кислорода.

Предполагается, что медь и цинк конкурируют друг с другом в процессе усваивания в пищеварительном тракте, поэтому избыток одного из этих элементов в пище может вызвать недостаток другого элемента. Здоровому взрослому человеку необходимо поступление меди в количестве 0,9 мг в день.

[править] Токсичность

Все соединения меди токсичны. 30 г cульфата меди является летальной дозой для человека. Содержание меди в питьевой воде не должно превышать 2 мг/л. Болезнь Вилсона сопровождается накапливанием меди в организме, так как она не выделяется печенью в желчь. Эта болезнь вызывает повреждение мозга и печени. Исследования показали, что у людей, больных шизофренией, было повышенное содержание меди в организме. Однако неизвестно, вызывает ли медь психическое расстройство, или накапливание меди является реакцией организма на болезнь, или высокое содержание меди вызвано самой болезнью.

[править] См. также

Категория:Соединения меди

[править] Ссылки


Периодическая система элементов
HHe
Li Be
B C N O F Ne
Na Mg
Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Sari la: Navigare, căutare


Nichel - Cupru - Zinc
Cu
Ag

Imagine:Cu-TabelPeriodic.png
Proprietăţi generale
Nume, Simbol, Număr atomic Cupru, Cu, 29
Serie chimică Metal tranziţional
Grupă, Perioadă, Bloc I B (11), 4 , d
Densitate, Duritate 8920 kg/m3, 3,0
Înfăţişare cupru, metalic
Imagine:Cu-thumb.jpg
Propietăţi atomice
Masă atomică 63,536 uam
Rază atomică (calc.) 135 (145) pm
Rază covalentă 138 pm
Rază van der Waals 140 pm
Configuraţie electronică [Ar]3d104s1
e- pe nivel de energie 2, 8, 18, 1
Număr de oxidare (Oxid) 2,1 (caracter bazic moderat)
Structură cristalină Cubică, cu feţe centrate
Propietăţi fizice
Stare de agregare solid (__)
Punct de topire 1357,6 K (1984,3 °F)
Punct de fierbere 2840 K (4653 °F)
Volum molar 7,11 ×10-6 m3/mol
Energie de vaporizare 300,3 kJ/mol
Energie de combinare 13,05 kJ/mol
Presiunea vaporilor 0,0505 Pa la 1358 K
Viteza sunetului 3570 m/s la 293,15 K
Diverse
Electronegativitate 1,9 (Scala Pauling)
Capacitate calorică specifică 380 J/(kg*K)
Conductibilitate electrică 59,6 106/m ohmi
Conductibilitate termică 401 W/(m*K)
Primul potenţial de ionizare 745,5 kJ/mol
Al 2-lea potenţial de ionizare 1957,9 kJ/mol
Al 3-lea potenţial de ionizare 3555 kJ/mol
Al 4-lea potenţial de ionizare 5536 kJ/mol
Cei mai stabili izotopi
izo SN Semi-viaţă MD ED MeV PD
63Cu 69,17% Cu este stabil cu 34 neutroni
64Cu {sin.} 12,7 h ε 1,675 64Ni
64Cu {sin.} 12,7 h β- 0,579 64Zn
65Cu 30.83% Cu este stabil cu 36 neutroni
Unităţi în SI şi TPS.

Cuprul (numit şi aramă) este un element din tabelul periodic având simbolul Cu şi numărul atomic 29.

Cuprul este un metal de culoare roşcată, foarte bun conducător de electricitate şi căldură. Cuprul a fost folosit de oameni din cele mai vechi timpuri, arheologii descoperind obiecte din acest metal datând din 8700 î.Hr. A fost unul din primele metale folosite, deoarece cantităţi mici din el apar în unele locuri în stare liberă. Principalele minereuri ale cuprului sunt: calcozina (sulfura de cupru), calcopirita sau criscolul (ferosulfura de cupru), cupritul (oxidul cupros) şi malachitul si azuritul (ambele forme ale carbonatului basic de cupru). Metoda folosită pentru extracţia de cupru depinde natura minereului. Daca cuprul se găseşte în stare liberă, el poate fi separat prin sfărâmarea minereului în bucăţi mici şi amestecarea sa cu apa. Cuprul, fiind relativ greu, se depune pe fund. Cuprul, care are o puritate de peste 99%, este folosit la fabricarea conductelor de gaz şi apa, a materialelor pentru acoperişuri, a ustensilelor şi a unor obiecte ornamentale. Deoarece cuprul este un bun conducător de caldură, se utilizeaza la boilere şi alte dispozitive ce implică transferul de caldură, sau folie de cupru (simplu strat) sau două (dublu strat) se floseşte ca PCB. Originea numelui: din cuvântul latinesc cyprium (dupa insula Cypru).

Elemente chimice --- Ta


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
NiCuZn

Cu
Ag


Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.* Miedź, Cu, 29
Własności metaliczne metal przejściowy
Grupa, okres, blok 11 (IB), 4, d
Gęstość, twardość 8920 kg/m3, 3,0
Kolor czerwonawy
Własności atomowe
Masa atomowa 63,546 u
Promień atomowy (obl.) 135 (145) pm
Promień kowalencyjny 138 pm
Promień van der Waalsa 140 pm
Konfiguracja elektronowa [Ar]4s13d10
e- na poziom energetyczny 2, 8, 18, 1
Stopień utlenienia 1, 2, 3, 4
Własności kwasowe tlenków średnio zasadowe
Struktura krystaliczna regularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupienia stały
Temperatura topnienia 1357,6 K
(1084,4 °C)
Temperatura wrzenia 2840 K
(2567 °C)
Temperatura rekrystalizacji 550-600 °C
Objętość molowa 7,11×10-6 m3/mol
Ciepło parowania 300,3 kJ/mol
Ciepło topnienia 13,05 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej 0,0505 Pa (1358 K)
Prędkość dźwięku 3570 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność 1,90 (Pauling)
1,75 (Allred)
Ciepło właściwe 380 J/(kg*K)
Przewodność właściwa 59,6×106 S/m
Przewodność cieplna 401 W/(m*K)
I Potencjał jonizacyjny 745,5 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny 1957,9 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny 3555 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny 5536 kJ/mol

Najbardziej stabilne izotopy*

izotop wyst. o.p.r s.r. e.r. MeV p.r.
63Cu 69,17% stabilny izotop z 34 neutronami
64Cu {syn.} 12,7 godz w.e. 1,675 64Ni
β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% stabilny izotop z 36 neutronami
67Cu {syn.} 61,9 godz β- 0,58 67Zn

Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.

*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności odkryto ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum.

Miedź rodzima
Miedź rodzima

Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są tylko dwa: 63 i 65.

Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 55 ppm. W naturze występuje w postaci rud oraz w postaci czystej jako minerał - miedź rodzima. Miedź rodzima jest rzadko spotykana. Głównym źródłem tego metalu są minerały: – siarczki: [ chalkopiryt (CuFeS2), chalkozyn (Cu2S), bornit (Cu5FeS4)] i węglany - azuryt (Cu3(CO3)2(OH)2), malachit (Cu2CO3(OH)2).

Spis treści

[ukryj]

Czysta miedź metaliczna [edytuj]

Miedź jest metalem barwy czerwonawej, o gęstości 8,96 g/cm3 i temperaturze topnienia 1083°C. Miedź metaliczna po wytopie i oczyszczeniu jest czerwono-brązowym, miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Nie ulega na powietrzu korozji, ale reaguje z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. W środowisku o dużym stężeniu dwutlenku siarki zamiast zielonej patyny pojawia się czarny nalot siarczku miedzi.

Można ją przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące (w temp. 400-600°C). Przeróbkę plastyczną na gorąco przeprowadza się w temp. 650-800°C. Cennymi własnościami miedzi są wysoka przewodność elektryczna i cieplna oraz odporność na korozję.

Miedź czysta zawiera 0,01-1,0% zanieczyszczeń, zależnie od rodzaju wytwarzania, przetwarzania i oczyszczania. Za zanieczyszczenia uważa się takie pierwiastki jak: Bi, Pb, Sb, As, Fe, Ni, Sn, Zn, oraz S.

Związki [edytuj]

Siarczan miedzi(II) CuSO4 ma własności odkażające, a bezwodny ma silne własności higroskopijne i jest stosowany do suszenia rozpuszczalników. Kompleksy miedzi są trwałe, jednak dość łatwo jest zmieniać stopień utlenienia miedzi w takich kompleksach i dlatego są one często stosowane jak katalizatory reakcji redoks. Roztwory wodne soli miedzi(I) są intensywnie zielone, a roztwory soli miedzi(II) intensywnie niebieskie, co wykorzystuje się w miareczkowaniu kolorymetrycznym układów redoks.

Zastosowanie miedzi [edytuj]

Miedź, obok żelaza odegrała wyjątkową rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Epoka brązu zawdzięcza swoją nazwę jednemu ze stopów miedzi. Pierwiastek ten znany jest od starożytności, od kiedy to był podstawowym składnikiem brązów.

Jest ona masowo wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych i ogólnie w elektronice, a także w budownictwie (dachy), jako barwnik szkła oraz katalizator.

Miedź jest dodawana do wielu stopów, zarówno do stali jaki i do stopów aluminium. Jest też dodawana do srebra i złota poprawiając znacznie ich własności mechaniczne.

Miedź z cyną, cynkiem, molibdenem i innymi metalami przejściowymi tworzy cały zestaw stopów zwanych ogólnie brązami. Najbardziej znane z nich to: udający złoto tombak i posiadający bardzo dobre własności mechaniczne oraz znaczną odporność na korozję mosiądz. Stopy miedzi stosuje się do wyrobu kosztownej armatury, elementów precyzyjnych urządzeń mechanicznych i w jubilerstwie.

Znaczenie biologiczne [edytuj]

Miedź jest mikroelementem występującym w centrach reaktywności wielu enzymów. Jest tam ze względu na łatwość pobierania i oddawania elektronu w czasie zmiany stanu utlenienia. Potrzebna jest do tworzenia się krwinek czerwonych, wchodzi w skład hemocyjaniny, wpływa pozytywnie na błonę otaczającą komórki nerwowe, bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych. Wchodzi w skład enzymu o działaniu przeciwutleniającym, zwanego dysmutazą ponadtlenkową, chroniącego błony komórkowe przed wolnymi rodnikami. Ponadto bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej i syntezie prostaglandyn, związków zwanych hormonami miejscowymi, wpływających między innymi na czynność serca i ciśnienie tętnicze krwi.

Jej minimalne dzienne spożycie wynosi 0,5 ppm. Genetycznie uwarunkowany defekt metabolizmu miedzi prowadzi do wystąpienia schorzenia nazywanego chorobą Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe).

Górnicy w kopalni miedzi Tamarack. Michigan w USA. 1905
Górnicy w kopalni miedzi Tamarack. Michigan w USA. 1905

Niedobór miedzi może stać się przyczyną niedokrwistości, ponieważ zbyt mała ilość tego pierwiastka powoduje gorsze wchłanianie żelaza i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Ponadto przypuszcza się, że powoduje uszkodzenie serca i tętnic, zaburzenia pracy systemu nerwowego, np. mrowienia, brak koncentracji. Niewystraczająca ilość miedzi obniża również ilość białych krwinek, a zatem zmniejsza odporność organizmu.

Z punktu widzenia żywienia, najwięcej miedzi znajduje się w nieprzetworzonych produktach spożywczych. Szczególnie dużo jest jej w owocach morza (ostrygi, homary), ale można ją znaleźć również w chlebie gruboziarnistym, warzywach strączkowych, gotowanych podrobach i kiwi.

Dawka śmiertelna miedzi zawarta jest w około 30 g siarczanu miedzi. Znośne górne spożycie wynosi 10 mg/dzień dla dorosłych. Objawy zatrucia są podobne do zatrucia arszenikiem. W przypadku podejrzenia zatrucia podaje się albuminę jako mleko lub białko jaj.

Miedź a gospodarka [edytuj]

Chuquicamata w Chile jest największą kopalnią odkrywkową miedzi na świecie. 1984
Chuquicamata w Chile jest największą kopalnią odkrywkową miedzi na świecie. 1984

Ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne miedź stanowi materiał strategiczny. Większość miedzi wydobywa się jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego do 1 % miedzi. W światowym wydobyciu rud miedzi w przeliczeniu na czysty składnik, wynoszącym w 2003 r. łącznie 13 600 tys. ton, przodowały: Chile (4 900 tys. ton), USA (1 140), Indonezja (1 000 tys. ton), Australia (860 tys. ton), Peru (840 tys. ton), Kanada (614 tys. ton), Rosja (500 tys. ton), Polska (460 tys. ton) i Zambia (430 tys. ton).

W światowej produkcji miedzi rafinowanej, która w 2003 r. wyniosła 15 200 tys. ton, przodowały: Chile (2 900 tys. ton), Chiny (1 700 tys. ton), Japonia (1 430 tys. ton), USA (1 320 tys. ton), Rosja (820 tys. ton), Niemcy (595 tys. ton), Polska (530 tys. ton), Peru (520 tys. ton), Australia (500 tys. ton), i Korea Południowa (510 tys. ton).

Zobacz też [edytuj]

Commons


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
29 niquèlcoirezinc
-

Cu

Ag
Generalitats
Nom, Simbòl, Numero coire, Cu, 29
Tièra quimica metals de transicion
Grop, Periòde, Blòc 11, 4, d
Aparéncia copper, metallic
Massa atomica 63.546(3) g/mol
Configuracion electronica [Ar] 3d10 4s1
Electrons per nivèl energetic 2, 8, 18, 1
Proprietats fisicas
Fasa solid
Densitat (temperatura ambienta) 8.96 g/cm³
Densitat liquida al punt de fusion 8.02 g/cm³
Punt de fusion 1357.77 K
(1084.62 °C, 1984.32 °F)
Punt d'ebullicion 2835 K
(2562 °C, 4643 °F)
Calor de fusion 13.26 kJ/mol
Calor de vaporizacion 300.4 kJ/mol
Capacitat calorifica (25 °C) 24.440 J/(mol·K)
Pression de vapor
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
a T/K 1509 1661 1850 2089 2404 2836
Proprietats atomicas
Estructura cristallina cubica de fàcia centrada
Estat d'oxidacion 2, 1
(oxid leugièrament basic)
Electronegativitat 1.90 (Escala de Pauling)
Potencials d'ionizacion
(mai)
1èr : 745.5 kJ/mol
2nd : 1957.9 kJ/mol
3en : 3555 kJ/mol
Rai atomic 135 pm
Rai atomic calculat 145 pm
Rai covalent 138 pm
Rai de Van der Waals 140 pm
Informacions divèrsas
Magnetisme diamagnetic
Resistivitat electrica (20 °C) 16.78 nΩ·m
Conductivitat termica (300 K) 401 W/(m·K)
Dilatacion termica (25 °C) 16.5 µm/(m·K)
Velocitat del son (a temperatura ambienta) (annealed)
3810 m/s
Modul de Young 130 GPa
Shear modulus 48 GPa
Modul de Bulk 140 GPa
Coeficient de Poisson 0.34
Duretat de Mohs 3.0
Vickers hardness 369 MPa
Duretat de Brinell 874 MPa
Numèro CAS 7440-50-8
Isotòps mai estables
Article : Isotòps del (de l') coire
iso NA Mièja vida MD ED (MeV) PD
63Cu 69.17% Cu es estable amb 34 neutrons
65Cu 30.83% Cu es estable amb 36 neutrons


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Periodiek systeem
H
He
Li Be

B C N O F Ne
Na Mg

Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As S e Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Algemeen
Naam Koper
Symbool Cu
Atoomnummer 29
Groep Kopergroep
Periode Periode 4
Blok D blok
Reeks Overgangsmetalen
Kleur Roodbruin
Chemische eigenschappen
Atoommassa (u) 63,546
Elektronenconfiguratie [Ar]3d10 4s1
Oxidatietoestanden +1, +2
Elektronegativiteit (Pauling) 1,95
Atoomstraal (pm) 128
1ste Ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 745,49
2ste Ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 1957,93
3ste Ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 3554,64
Fysische eigenschappen
Dichtheid (kg·m-3) 8960
Smeltpunt (K) 1357
Kookpunt (K) 2843
Aggregatietoestand Vast
Smeltwarmte (kJ·mol-1) 13,05
Verdampingswarmte (kJ·mol-1) 300,30
Vanderwaalsstraal (pm) 140
Kristalstructuur k.v.g. (bij kamertemp.)
Molair volume (m3·mol-1) 7,10
Geluidssnelheid (m·s-1) 3570
Specifieke warmte (J·kg-1·K-1) 380
Elektrische weerstandΩcm) 1,674
Warmtegeleiding (W·m-1·K-1) 401
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt,
tenzij anders aangegeven

Koper is een scheikundig element met symbool Cu en atoomnummer 29. Het is een rood/geel overgangsmetaal.

Inhoud

[verbergen]

[bewerk] Ontdekking

Opgravingen in het noorden van wat tegenwoordig bekend is als Irak, hebben aangetoond dat koper al werd gebruikt rond 8700 v. Chr. Andere opgravingen wijzen uit dat men in 5000 v. Chr. koper al smolt en isoleerde uit koperhoudende mineralen zoals malachiet en azuriet.

Van de Sumeriërs en Egyptenaren is bekend dat zij rond 3000 v. Chr. koper smolten en gebruikten om brons te maken. Ook in China was het gebruik van koper bekend en zijn er zeer hoogwaardige bronzen voorwerpen uit 1200 v. Chr. gevonden. De in 1991 in de Oostenrijks/Italiaanse Alpen gevonden mummie Ötzi, die vermoedelijk omstreeks 3300 v. Chr. is gestorven, droeg gereedschap dat uit 99,7% zuiver koper bestond.

In de mythologie en alchemie werd koper vaak geassocieerd met de godheid Aphrodite vanwege de mooie glans. Om die reden werd koper vroeger onder andere gebruikt voor spiegels. De naam koper is vermoedelijk een verbastering van Cyprus.

[bewerk] Toepassingen

Omdat koper buigzaam en eenvoudig te vervormen is, wordt het op grote schaal in de industrie gebruikt. Enkele belangrijke toepassingen zijn:

 • koperdraad
 • elektromagneten
 • muntgeld
 • kunstwerken en standbeelden, bijvoorbeeld het Vrijheidsbeeld bevat 90 duizend kilo koper
 • vacuümbuizen en magnetronovens
 • elektrische circuits
 • muziekinstrumenten
 • geveldelen van gebouwen

Voor het zuiveren van water wordt koper in de vorm van koper (II) sulfaat gebruikt (CuSO4).

[bewerk] Opmerkelijke eigenschappen

Onder invloed van de atmosfeer krijgt koper een groenige oxidelaag. Het element komt als zodanig in de natuur voor, hoewel het meer in gebonden toestand als sulfide of als oxide aangetroffen wordt. Koperhoudende mineralen zijn o.a. covelliet en malachiet. Op het veel duurdere zilver na, is koper de beste geleider van elektriciteit. Om die reden wordt het veel gebruikt in elektronische componenten.

De elektronenconfiguratie van het element is [Ar]3d104s1. Het element vormt meest Cu+ en Cu2+ ionen in oplossing. Het laatste vereist echter een vrij sterke oxidator. Bijvoorbeeld jodium en zwavel vormen daarom alleen monovalente koper verbindingen. (Zie kopersulfide). De oude manier om in de naamgeving onderscheid te maken tussen Cu+ en Cu2+ verliep via de cupro~ en cupri~ aanduiding.

Bijvoorbeeld:

Onder de koperoxiden (cupraten) vindt men de recordhouders wat betreft hoge kritische temperaturen voor supergeleiding. Voor sommige van deze verbindingen ligt deze temperatuur in het 100-150K bereik. Deze klasse van verbindingen werd in de tachtiger jaren ontdekt; het eerste voorbeeld was Yttrium-Barium-Koper oxide (ook wel YBCO genoemd).

[bewerk] Verschijning

De belangrijkste bronnen van koper zijn de mineralen chalcopyriet, chalcociet, covelliet, azuriet, malachiet en borniet. Deze worden in ruime mate in de aardkorst aangetroffen. Belangrijke vindplaatsen van kopererts zijn Chili, Peru en de Verenigde Staten.

[bewerk] Isotopen

Meest stabiele isotopen
Iso RA (%) Halveringstijd VV VE (MeV) VP
63Cu 69,17 stabiel met 34 neutronen
64Cu syn 12,7 h EV
β
1,675
0,597
64Ni
64Zn
65Cu 30,83 stabiel met 36 neutronen
67Cu syn 61,83 h β 3,558 67Zn

Naast de twee stabiele isotopen 63Cu en 65Cu is er een groot aantal radioactieve isotopen bekend. De langstlevende daarvan is 67Cu met een halfwaardetijd van ruim 61 uur. De overige isotopen hebben halfwaardetijden in de orden van enkele minuten of minder.

[bewerk] Toxicologie en veiligheid

Het metaal is brandbaar in poedervorm. Vrijwel alle koperverbindingen moeten als giftig worden beschouwd. Toch is koper van levensbelang voor dieren en hogere planten. Veel enzymen bevatten koper en het metaal is van essentieel belang voor het transport van zuurstof.


{{{afb_links}}} Chemische Elementen en Isotopen {{{afb_rechts}}} {{{afb_groot}}}

Periodiek Systeem: Standaard · Alternatief · Elektronenconfiguratie

Isotopentabel: Op element (compleet) · Op element (in delen) · Op atoommassa

Lijst met elementen: Op naam · Op symbool · Op nummer

[bewerk] Externe links


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
29 (Ni)KopperZn
nix

Cu

Ag
Allgemeen
Naam, Teken, Atomtall Kopper, Cu, 29
Cheemsch Serie Övergangselement
Klöör metallsch root
Atommass 63,546 g/mol
Elektronenkonfiguratschoon [Ar]3d104s1
Elektronen je Schaal 2, 8, 18, 1
Physikaalsche Egenschoppen
Phaas Faststoff
Dicht (bi RT) 8,96 g·cm−3
Smöltpunkt 1357,77 K
(1084,62 °C)
Kaakpunkt 2835 K
(2562 °C)
Atomare Egenschoppen
Kristallstruktur kubisch flachzentreet
Ionisatschoonsenergien 1.: 745,5 kJ/mol
2.: 1957,9 kJ/mol
3.: 3555 kJ/mol
Atomradius 135 pm
Annere Egenschoppen
Isotopen (Utwahl)
Hööftartikel: Isotopen vun Kopper
Iso VN t½ VO VE (MeV) VP
63Cu 69.17% Cu is mit 34 Neutronen stabil.
65Cu 30.83% Cu is mit 36 Neutronen stabil.

Dat Kopper is een chemisch Element mit dat Teken Cu un dat is een Metall.

Inholtsverteken

[Nich wiesen]

[Ännern] Kopper in de Natur

Gediegen Stück Kopper.
Gediegen Stück Kopper.

Kopper gifft dat gediegen, man dat kummt nich so faaken vör. Meist finnt man dat in basaltsche Lava, wo dat ut de Smölt hatt warrt. Dor kummt dat denn as Klutens (Nuggets) in vör oder as vertwiegt Strukturn (Dendriten). De Kristallen sünd kuubsch, dat heet, as een Wörpel. Kopper is week, de Hard liggt bi 3. De Farv is rod. Gediegen Kopper kann ook een greune Patina hebben. Dat kümmt, wenn een Deel Kopper mit Deelen vun de Luft to Carbonat reageert.

Veel faakener kummt dat Kopper ober as Ierz vör un dorvon gifft dat ok en ganze Reeg. Kopper waart meist ut Kopperkies (CuFeS2) oder Koppergleem (Cu2S) gewunnen. Nicht ganz so faaken warrt Kopper ok ut Bornit (Cu5FeS4), Atacamit [CuCl2 • Cu(OH)2], Malachit (Cu2[(OH)2|CO3]) oder annere Ierze afscheed.

[Ännern] Historie

Kopper ween een vun de eersten Metallens, wat de Minschen bruukt harrn. Later harrn se denn klookkreegen, dat dat mit Tinn een Legeeren gifft, de Bronze. Dorvun hett de Bronzetiet ehrn Namen kreegen.

[Ännern] Eegenschapen un Bruuk

Kopper hett een Smöltpunkt vun 1084 °C, de mit een Füer vun Holt good to kriegen is. Un wenn dat smolten is, denn kann een dat ook geeten. Sünnerlich weern dat Ketel un Grapen, Pütt un Pann'n de ut Kopper mookt worn sünd un deelwies ook noch hüüt mookt warn. Dat geit to'n een dör Geeten un to'n Annern dör Smeden. Vun ollers heer geev dat denn den Grapengeter, de de Grapen geeten dee un den Koppersmitt, de t.B. Pannen smeden dee.

Hüüt ward Koppers besünners in de Elektronik un Elektrotechnik bruukt. Dat kümmt dorvun dat dat Kopper den elektrisch Stroom good leeden deiht. Hett nich veel elektrisch Wedderstann.

[Ännern] Verbinnen

Kopper hett de Oxidationstall 0, wenn dat Metall is. Un +I un +II in de Solten. Dat gifft twee Oxidens:

 • Kopper (I) - Oxid: Cu2O, wat rod is
  • Kopper (II) - Oxid: CuO, wat swatt is.

Soltens:


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Iztactepoztli - Chīltic tepoztli - Zinc
Cu
Ag

General
Nombre, símbolo, número Chīltic tepoztli, Cu, 29
Serie química Metal de transición
Grupo, periodo, bloque 11 , 4, d
Densidad, dureza Mohs 8920 kg/m³, 3,0
Apariencia Metálico, cobrizo
Propiedades atómicas
Peso atómico 63,536 uma
Radio medio 135 pm
Radio atómico calculado 145 pm
Radio covalente 138 pm
Radio de Van der Waals 140 pm
Configuración electrónica [Ar]3d104s¹
Estados de oxidación (óxido) 2,1 (levemente básico)
Estructura cristalina Cúbica centrada en las caras
Propiedades físicas
Estado de la materia Sólido (__)
Punto de fusión 1357,6 K
Punto de ebullición 2840 K
Entalpía de vaporización 300,3 kJ/mol
Entalpía de fusión 13,05 kJ/mol
Presión de vapor 0,0505 Pa a 1358 K
Velocidad del sonido 3570 m/s a 293,15 K
Información diversa
Electronegatividad 1,9 (Pauling)
Calor específico 380 J/(kg·K)
Conductividad eléctrica 59,6 x 106 S/m-1 ≈ 1,6778 x 10-8 Ω/m-1
Conductividad térmica 401 W/(m·K)
potencial de ionización 745,5 kJ/mol
2° potencial de ionización 1957,9 kJ/mol
3° potencial de ionización 3555 kJ/mol
4° potencial de ionización 5536 kJ/mol
Isótopos más estables
iso. AN periodo de semidesintegración MD ED MeV PD
63Cu 69,17% Cu es estable con 34 neutrones
64Cu Sintético 12,7 h ε 1,675 64Ni
64Cu Sintético 12,7 h β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% Cu es estable con 36 neutrones
67Cu Sintético 61,83 h β- 0,577 67Zn
Plantilla:Cnpt

Chīltic tepoztli, Cu (Caxtiltlahtōlli: Cobre).


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
29 നിക്കല്‍ചെമ്പ്നാകം
-

Cu

Ag
പൊതു വിവരങ്ങള്‍
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ ചെമ്പ്, Cu, 29
അണുഭാരം 63.546 ഗ്രാം/മോള്‍

ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ലോലമായ ഒരു ലോഹമൂലകമാണ് ചെമ്പ് (Copper). ഇതിന്റെ അണുസംഖ്യ 29ഉം പ്രതീകം Cu എന്നുമാണ്. ലാറ്റിന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇതിന്റെ പേരായ കുപ്രം(cuprum) എന്ന വാക്കില്‍ നിന്നാണ് ഈ സംജ്ഞ നിലവില്‍ വന്നത്. ചെമ്പ് നല്ല താപ വൈദ്യുത ചാലകമാണ്. അനേകം കൂട്ടുലോഹങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും നിര്‍മ്മാണപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും ഇത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളുടേയും ചെടികളുടേയും പോഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഇത്. മൃഗങ്ങളില്‍ ചെമ്പ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് രക്തത്തിലാണ് എന്നാല്‍ ശരീരത്തില്‍ ഇതിന്റെ അളവ് ഒരു പരിധി വിട്ട് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് ഹാനികരവുമാണ്.

ഉള്ളടക്കം

[മറയ്ക്കുക]

[തിരുത്തുക] ചരിത്രം

പ്രാചീനകാലത്തു നിന്നുള്ള ചെമ്പ് കട്ട ക്ലാവ് മൂടിയ നിലയില്‍
പ്രാചീനകാലത്തു നിന്നുള്ള ചെമ്പ് കട്ട ക്ലാവ് മൂടിയ നിലയില്‍

മനുഷ്യചരിത്രത്തില്‍ ചെമ്പിന് വളരെ പ്രധാനമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ചെമ്പ് ധാതു രൂപത്തിലല്ലാതെ തന്നെ ലഭ്യമായിരുന്നതിനാല്‍, പതിനായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ തന്നെ ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇറാക്ക്, ചൈന, ഈജിപ്ത്, ഗ്രീസ്, സുമേരിയന്‍ നഗരങ്ങള്‍ എന്നീ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളില്‍ ഇതു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട്.

റോമന്‍ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് സൈപ്രസില്‍ നിന്നാണ് ചെമ്പ് ഖനനം ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്. അതിനാല്‍ സൈപ്രസിലെ ലോഹം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ സൈപ്രിയം എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ലോപിച്ച് കുപ്രം എന്നും അതില്‍നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പേരായ കോപ്പറും ഉണ്ടായി. ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ചെമ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് പുരാതനകാലം മുതല്‍ക്കേ ഭാരതീയര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ അതിനായി ചെമ്പ് പാത്രങ്ങള്‍ ആണ് ആയുര്‍വേദാചാര്യന്മാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

[തിരുത്തുക] പ്രത്യേകതകള്‍

സാധാരണ താപനിലയില്‍ വെള്ളി മാത്രമാണ് ചെമ്പിനേക്കാള്‍ വൈദ്യുത ചാലകത കൂടിയ ലോഹം. പ്രകാശത്തിലെ ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് എന്നിവയൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ആവൃത്തികളേയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പിന് അതിന്റെ ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കുന്നത്. ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയില്‍ വെള്ളി, സ്വര്‍ണം എന്നീ മൂലകങ്ങളുടെ അതേ കുടുംബത്തില്‍ത്തന്നെയാണ് ചെമ്പും പെടുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇവക്കെല്ലാം പൊതുവായ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും താപ വൈദ്യുത ചാലകത കൂടുതലാണ്. എല്ലാം അടിച്ചു പരത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ലോലവുമാണ്.

[തിരുത്തുക] ഉപയോഗങ്ങള്‍

അമേരിക്കയിലെ യുട്ടാ എന്നസ്ഥലത്തെ ചെമ്പ് നിക്ഷേപം. നാസ എടുത്ത ഉപഗ്രഹ ചിത്രം
അമേരിക്കയിലെ യുട്ടാ എന്നസ്ഥലത്തെ ചെമ്പ് നിക്ഷേപം. നാസ എടുത്ത ഉപഗ്രഹ ചിത്രം

[തിരുത്തുക] ശരീരത്തിന്

 • ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണരീതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ചക്ക് ചെറിയ അളവില്‍ ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. അനവധി രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ രാസ ത്വരിതങ്ങള്‍ക്ക് ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്.
 • ഹീമോഗ്ലോബിന്‍ തന്മാത്രയില്‍ ഇരുമ്പ് ശരിയായരീതിഉഇല്‍ ഒട്ടി നില്‍കണമെങ്കില്‍ ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. ജീവകം സി യുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും കൊള്ളാജന്‍, ഇലാസ്റ്റിന്‍ എന്നീ കോശങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുംചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഇവ തരുണാസ്ഥികള്‍, എല്ല്, നഖം, മുടി എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും ആവശ്യമാണ്.
 • മെലാനിന്‍ എന്ന നിറം നല്‍കുന്ന പദ്ദര്‍ത്ഥം നിര്‍മ്മിക്കാനും ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. തൊലിക്കും മുടിക്കും മറ്റും നിറം നല്‍കുന്നത് ഈ വസ്തുവാണ്.
 • ഊര്‍ജ്ജം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസപ്രക്രിയകളില്‍ ചെമ്പ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൊഴിപ്പിനെ തിരിച്ച് ഊര്‍ജ്ജമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ ചെമ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. ചെമ്പിന്‍റെ കുറവ് ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്റ്റീറോള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ കാരണമാകാം
 • ഇന്‍സുലിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. കുറവ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാന്‍ ഇടയാക്കിയേക്കാം
 • ഞരമ്പുകളുടെയും ഹൃദയത്തിന്‍റെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും കുറഞ്ഞ അളവിലെങ്കിലും ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്. [1]
 • ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സം‌വിധാനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ചെമ്പാണ്. ഇതിന്റെ കുറവ് കുട്ടികളിലും മറ്റും അസുഖങ്ങള്‍ പെട്ടന്ന് പിടിപെടാന്‍ ഇടയാക്കാറുണ്ട്.

ഔഷധപരമായ ഉപയോഗങ്ങളില്‍, ത്വക്ക്, തിമിരം, ലൈംഗിക രോഗങ്ങള്‍, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മരുന്നു രൂപത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചെമ്പിന്‍റെ കുറവ് സന്ധികളുടെയും കണ്ണിലെ ദ്രവങ്ങളെയും മുടിയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഈ വേളകളില്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടേ ചെമ്പ് നല്കാറുണ്ട്. [2]

[തിരുത്തുക] മറ്റുപയോഗങ്ങള്‍

 • നല്ല ചാലകമായതിനാല്‍ വൈദ്യുതികമ്പികളുടെ സ്ഥാനം ഇവയ്ക്കാണ്. ഇന്നു കാണുന്ന ഗാര്‍ഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള കേബിളുകള്‍, വൈദ്യുത വാഹികള്‍ ഒട്ടുമിക്കവയും ചെമ്പുകൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. മിന്നല്‍ രക്ഷാ ചാലകം ചെമ്പ് കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സ്വിച്ചുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മിതിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
 • കുഴലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ചെമ്പ് ഉപയോഗ്ഗിക്കുന്നു. ശീതികരണയന്ത്രങ്ങള്‍,( ഫ്രീഡ്ജ്, എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍) വെള്ളം, വായു, വാതകങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കോണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കുഴലുകള്‍ ( ഉദാ: ആശുപത്രികളില്‍ ഓക്സിജന്‍) എന്നിവയ്ക്ക് ചെമ്പ് കുഴലുകളാണ് ഉത്തമം
 • പാത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും ഇവപ്രയോജനപ്പെടുന്നു, പാത്രങ്ങളുടെ അടിവശത്തുമാത്രം ഇവ പൂശി താപ ചാലകത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
 • വിവിധ കലാ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ലോഹക്കൂട്ടുകള്‍ ചെമ്പ് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍മ്മിക്കാറുണ്ട്. പിച്ചള, ഓട് എന്നിവ. പഞ്ചലോഹത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍ ചെമ്പ് ആവശ്യമാണ്.
 • വെടിയുണ്ടകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‌ ചെമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • കോപ്പര്‍ അസെറ്റേറ്റ് കുമിള്‍ നാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ ജൈവരാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ത്വരിതമായും പിഞ്ഞാണപാത്രങ്ങല്‍ക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നതിനും കീടനാശിനിയായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യന്ത്രഭാഗങ്ങള്‍ തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാനായ് ഇന്ധനത്തിനുകൂടെ ഇതു ചേര്‍ക്കാറുണ്ട്. തീപിടുത്തത്തെ തടയാന്‍, തുണിത്തരങ്ങളില്‍ നിറം കൊടുക്കാന്‍, പകര്‍പ്പ് എടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളില്‍ സ്രാവിനെ ചെറുക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമായും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.[3]
ചെമ്പിന്‍റെ അയിര്‌.
ചെമ്പിന്‍റെ അയിര്‌.
 • കോപ്പര്‍ ക്ലോറൈഡ് വിവിധ ജൈവരാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ത്വരിതമായും പിഞ്ഞാണപാത്രങ്ങല്‍ക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നതിനും തുണിത്തരങ്ങളില്‍ നിറം കൊടുക്കുന്നതിനും. ഫിലിം നിര്‍മ്മാണത്തിനും കരിമരുന്നു നിര്‍മ്മാണത്തിനും ഇന്ധനത്തിലെ ഈയം നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • കോപ്പര്‍ സള്‍ഫേറ്റ് അഥവാ തുരിശ് തുകല്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് അത്യവശ്യമാണ്. പേപ്പര്‍ പള്‍പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വെള്ളത്തില്‍ പായല്‍ വളരുന്നതിനെ തടയാനും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇന്ധന നിര്‍മ്മലീകരണത്തിന്, ലോഹം പൂശുന്നതിന്, പശ, മഷി, വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കുള്‍ല നീലം, ചില്ല്, സിമന്‍റ്, പിഞ്ഞാണം എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ തന്നെ ചെടികളില്‍ ഉണ്ടവുന്ന കുമിള്‍, കീടങ്ങള്‍ എന്നിവ തടയാന്‍ ബോര്‍ഡോവ് (ബോര്‍ഡാക്സ് എന്നും പറയും) മിശ്രിതം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

[തിരുത്തുക] ലഭ്യത

ചിലിയിലെ ചുക്കിക്കമാട്ട എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലം
ചിലിയിലെ ചുക്കിക്കമാട്ട എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലം

ചിലി, അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകള്‍ എന്നിവയാണ് ചെമ്പിന്റെ ഖനനത്തില്‍ മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍. ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ചെമ്പ് വിവിധ ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പിന്‍റെ ലഭ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

[തിരുത്തുക] പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍

ചിലിയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ഘനിയില്‍ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ചെമ്പ്. ഇത് കടുത്ത പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും
ചിലിയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ഘനിയില്‍ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ചെമ്പ്. ഇത് കടുത്ത പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും

[തിരുത്തുക] പ്രമാണാധാര സൂചി

 1. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_g2603/is_0002/ai_2603000298
 2. http://news.softpedia.com/news/Copper-How-is-this-Metal-So-Beneficial-for-Our-Health-28398.shtml
 3. http://www.npi.gov.au/database/substance-info/profiles/27.html
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Елементи во периодниот систем
Хемија > Хемиски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
никел - Бакар - цинк

Cu
сребро


Општи податоци
Име, симбол, атомски број Бакар, Cu, 29
Припадност на група преодни метали
група, периода VIIIB, 4
густина, тврдина 8920 kg/m3, 3,0
Боја црвенкаста
Слика:Бакар.jpg
Карактеристики на атома
атомска маса 63,546 u
атомски радиус 135 (145) pm
ковалентен радиус 138 pm
ван дер Валсов радиус 140 pm
електронска конфигурација [Ar]3d104s1
e- на енергетските нивоа 2, 8, 18, 1
оксидациони броеви 1, 2, 3, 4
Особине на оксидот средно базни
кристална структура регуларна ѕидно
центрирана
агрегатна состојба цврста
точка на топење 1357,6 K
(1084,4 °C)
точка на вриење 2840 K
(2567 °C)
моларен волумен 7,11×10-3 m3/mol
топлина на испарување 300,3kJ/mol
топлина на топење 13,05 kJ/mol
притисок на заситена пареа 0,0505 Pa (1358 K)
брзина на звук 3570 m/s (293,15 K)
Останати карактеристики
Електронегативност 1,90 (Полинг)
1,75 (Алред)
специфична топлина 380J/(kg*K)
специфична спроводливост 59,6×106 S/m
топлинска спроводливост 401W/(m*K)
I енергија на јонизација 745,5 kJ/mol
II енергија на јонизација 1957,9 kJ/mol
III енергија на јонизација 3555 kJ/mol
IV енергија на јонизација 5536 kJ/mol
Најстабилни изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. е.р. MeV п.р.
63Cu 69,17% стабилен изотор со 34 неутрони
64Cu (веш.) 12,7 часови з.е. 1,675 64Ni
β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% стабилен изотоп со 36 неутрони
67Cu (веш.) 61,9 часови β- 0,58 67Zn
Таму каде што не е означено поинаку
се употребени SI единици и стандардни услови

Бакарот е хемиски елемент. Тој е црвеникав метал што има широка примена. Атомски број му изнесува 29, додека атомската маса е 63.546

Преземено од


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Nō Wikipedia Māori

Momo takawai
Momo takawai

Ko konukura ("Cu") he pūmotu. Ko te taungota, 29; ko te Takiwā, 4; ko te Rōpū, 11 .

Rārangi kōrero

[hunaia]

[edit] Āhuatanga rongo

[edit] Ko ngā pūhui

[edit] Tirohia hoki

[edit] Hoto ki waho


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Nosaukums, simbols, numurs Varš, Cu, 29
Atommasa 63,546 g/mol
Blīvums 8920 kg/m3
Kušanas temperatūra 1357,6 K (1084,62°C)
Vārīšanās temperatūra 2840 K (2562°C)

Varš ir ķīmiskais elements ar simbolu Cu un atomskaitli 29. Varš dabā ir sastopams brīvā veidā, tomēr lielāko daļu vara iegūst no sulfīdu un oksīdu rūdām. Varš ir sarkanbrūns metāls ar ļoti labu elektrovadītspēju un siltumvadītspēju. Vara sakausējumus ar citiem metāliem parasti sauc par bronzām. Vara sakausējumu ar cinku sauc par misiņu. Parasti ar vārdu bronza saprot alvas bronzu, bet var būt arī berilija un citu metālu bronzas. Varš savienojumos var būt vienvērtīgs vai divvērtīgs. Varš ir visai inerts metāls, jo aktivitātes rindā atrodas aiz ūdeņraža. Vara joni liesmu iekrāso zilganzaļā krāsā. Bezūdens vara sāļi parasti ir balti, vara kristālhidrāti parasti ir vai nu zili vai zaļi.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Varis (Cu)
Periodinė grupė

Metalas

Atomo numeris 29
Išvaizda

rausvas metalas

Atomo savybės
Atominė masė
(Molinė masė)

63,546 а.m.v. (g/mol)

Atomo spindulys

135 (145) pm

Jonizacijos energija
(pirmas elektronas)

745,5 kJ/mol (eV)

Elektronų konfigūracija

3d104s

Cheminės savybės
Kovalentinis spindulys

138 pm

Jono spindulys

? pm

Elektroneigiamumas

1,9 (pagal Paulingą)

Elektrodo potencialas

?

Oksidacijos laipsniai

+1, +2, rečiau +3

Termodinaminės savybės
Tankis

8,92 g/cm³

Šiluminė talpa

380 J/(K·mol)

Šiluminis laidumas

401 W/(m·K)

Lydymosi temperatūra

1357,6 K

Lydymosi šiluma

13,05 kJ/mol

Virimo temperatūra

2840 K

Garavimo šiluma

300,3 kJ/mol

Molinis tūris

7,11 cm³/mol

Kristalinė gardelė
Kristalinė gardelė

kubinė, tūriškai centruota

Gardelės periodas

? Å

Varis (Cuprum; Cu) – periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas. Metalas. Normalusis elektrodo potencialas Cu2+/Cu + 0,337 V, Cu+/Cu-0,52 V. Gamtinis varis susideda iš 2 stabilių izotopų 63Cu (69,1%) ir 65Cu (30,9%).

Varis sudaro 4,7•10-3% Žemės plutos masės. Gamtoje randamas grynuolių ir junginių pavidalo.

Varis – vienas iš pirmųjų žmogaus naudojamų metalų. 3500 pr. m. e. jį naudojo šumerai ir egiptiečiai. Bronzą mokėta lydyti 2800 pr. m. e. Vidurio Europoje varis pradėtas naudoti vėliau už geležį.

Turinys

[slėpti]

[taisyti] Charakteristikos

Varis – grynuolių klasės mineralas. Gamtoje randamas varis turi geležies, sidabro, rečiau aukso priemaišų. Kristalai kubinės singonijos, kubų, rombinių dodekaedrų ir oktaedrų formos. Varis dažniausiai sudaro dendritus, plokštelių, lapelių, vielos pavidalo agregatus, konkrecijas. Blizgesys metalinis. Daugiausia susidaro hidroterminėmis ir egzogeninėmis sąlygomis. Randamas sulfidinėse ir kitose vario rūdose Rusijoje, Kazachstane, JAV, Čilėje, PAR.

Vario rūda
Vario rūda

Varis yra raudonai rusvas, plona plėvelė – žalsvai melsva. Lydymosi temperatūra 1083 °C, virimo 2360 °C. Yra minkštas (kietumas pagal Brinelį HB 35), kalus. Geras šilumos ir elektros laidininkas: elektrinė varža 1,68-10-8 W·m (didesnį elektrinį laidumą turi tik sidabras), specifinis šiluminis laidumas 394,28 W/m·K. Chemiškai nelabai aktyvus. Sausame ore beveik nesikeičia, drėgname apsitraukia patina – žalia bazinio vario karbonato danga. Kaitinamas ore, sudaro vario oksidus. Varis lengvai jungiasi su halogenais, siera ir selenu. Tirpsta azoto ir koncentruotoje sieros rūgštyje. Reaguodamas su cianidais arba amoniaku, sudaro kompleksinius junginius.

Varis gaunamas, pirometalurgijos būdu perdirbant sulfidines vario rūdas. Sulfidinis vario koncentratas (jame yra 12– 45% vario, 20–40% sieros ir 10–35% geležies) lydomas šachtinėje krosnyje 800–1400 °C temperatūroje, vario šteinas atskiriamas nuo šlako ir oksiduojamas deguonimi – gaunamas juodasis varis, turintis 97,5–99% vario. Gryninamas elektrocheminiu rafinavimu.

Randamas ir grynuolių forma, todėl manoma, kad tai buvo pirmasis žmonių naudotas metalas, nes randama varinių įrankių iš 8700 m. pr. m. e.

[taisyti] Panaudojimas

Daugiau kaip 50% vario suvartojama elektrotechnikos pramonėje (folija, laidai, kabeliai, elektriniai kontaktai, iš vario daromos šaldytuvų, šilumokaičių, vakuuminių prietaisų detalės (geras šilumos laidininkas, atsparus korozijai)). Varis vartojamas papuošalams gaminti ir dekoratyvinei apdailai. Vario junginiai vartojami pigmentų, insekticidų, mikrotrąšų, katalizatorių gamyboje. Pagal vartojimą varis yra trečias metalas (po geležies ir aliuminio).

[taisyti] Gaminiai iš vario

Ritė (el. laidumas)
Ritė (el. laidumas)
Procesoriaus radiatorius (šiluminis laidumas)
Procesoriaus radiatorius (šiluminis laidumas)
16 amžiaus meno kūrinys (kalumas)
16 amžiaus meno kūrinys (kalumas)

[taisyti] Biologinė reikšmė

Varis yra būtinas daugelio organizmų, tarp jų ir žmonių, gyvybinėms funkcijoms. Kaip ir geležis, varis prisideda prie raudonųjų kraujo kūnelių gamybos ir kraujotakos sistemos, nervų, imuninės sistemos ir kaulų formavimosi. Augalai ima jį iš dirvožemio, žmogus ir gyvūnai gauna su maistu.

Žmogui per parą reikia ~0,9-2 mg vario. Daug vario turi ankštinių šeimos augalai, burokėliai, lapinės daržovės, jūros gėrybės, riešutai. Ląstelėse varis jungiasi su baltymais, kai kuriomis organinėmis rūgštimis, yra kai kurių fermentų, hemocianino, hemokupreino, nukleoproteidų komponentas, svarbus oksidacijai ir redukcijai, deguonies apykaitai, skatina kraujodarą kaulų čiulpuose. Dėl vario stokos varpiniai augalai serga chloroze, džiūsta vaismedžių šakų viršūnės, mažėja augalų atsparumas šalčiui, žmogaus ir gyvūnų organizme sutrinka geležies apykaita, kai kurios kitos fiziologinės funkcijos. Didelės vario dozės stuburiniams gyvūnams sukelia viduriavimą, sutrikdo kvėpavimą, širdies, kepenų darbą, sukelia anemiją.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Eegeschaften

NéckelKofferZénk
Cu
Ag
[Ar]3d104s1
63
29
Cu

Koffer (Symbol Cu) ass e chemescht Element mat der Uerdnungszuel 29 am Periodesystem vun den Elementer. Seng relativ Atommass ass 63,546.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Niccolum - Cuprum - Zincum
Cu
Ag

imago:Cu-TableImage.png
Geralis
Nomen, symbolus, numerus Cuprum, Cu, 29
Familia transitionis metallum
Grupo, Periodus, Bloco 11, 4 , d
Densitas, Dureza 8920 kg/m3, 3.0
Color cuprum metallicum
Proprietates atomicae
Massa atomica 63.536 u.m.a.
Atomicus radius 135 (145) picómetro
Covalens radius 138 pm
van der Waals radius 140 pm
Electronica configuratio [Ar]3d104s1
e- 's por Nível de energia 2, 8, 18, 1
Estado de oxidação (óxido) 2,1 (mildly basic)
Estrutura cristalina Cubic, face-centered
Physicae Proprietates
Estado da matéria solid (__)
Fusionis temperatura 1357.6 K (1984.3 °F)
Ebulitionis temperatura 2840 K (4653 °F)
Volume molar 7.11 ×10-6 m3/mol
Calor de vaporização 300.3 kJ/mol
Calor de fusão 13.05 kJ/mol
Pressão de vapor 0.0505 Pa at 1358 K
Velocidade do som 3570 m/s at 293.15 K
Miscellanea
Electronegativitas 1.9 (Escala de Pauling)
Capacidade calorífica 380 J/(kg*K)
Condutividade eléctrica 59.6 106/m ohm
Condutividade térmica 401 W/(m*K)
1st Energia de ionização 745.5 kJ/mol
2nd Ionizationis energia 1957.9 kJ/mol
3rd Energia de ionização 3555 kJ/mol
4th Energia de ionização 5536 kJ/mol
Most stable isotopes
iso Ab Meia vida MD ED MeV PD
63Cu 69.17% Cu is estável with 34 neutrões
64Cu
12.7 h ε 1.675 64Ni
64Cu
12.7 h β- 0.579 64Zn
65Cu 30.83% Cu is stable with 36 neutrons
unidades SI e condições PTN excepto onde indicado

Cuprum (-i, n.) est elementum metallicum.


1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 55 Cs 56 Ba 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 Ds 111 Rg 112 Uub 113 Uut 114 Uuq 115 Uup 116 Uuh 117 Uus 118 Uuo


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, ,,,etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: utting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting toolCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCore drillTaperd end millsMetric end millsMiniature end millsPilot reamerElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngeled carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-noseed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()