Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.


E
二進制 er(4)jin(4)zhi(4) 二進数;バイナリー
二進制文件 er(4)jin(4)zhi(4) wen(2)jian(4) バイナリーファイル

F
発送 fa(1)song(4) 送信(する) 【send】
反白顕示 fan(3)bai(2) xian(3)shi(4) 反転表示
反病毒軟件 fan(3) bing(4)du(2) ruan(3)jian(4) アンチウィルスソフト 【antivirus software】
泛在 fan(4)zai(4) ユビキタス 【ubiquitous】
泛在計算 fan(4)zai(4) ji(4)suan(4) ユビキタスコンピューティング 【ubiquitous computing】
方向鍵 fang(1)xiang(4)jian(4) 矢印キー 【arrow key】
防病毒軟件 fang(2) bing(4)du(2) ruan(3)jian(4) アンチウィルスソフト 【antivirus software】
防火墻 fang(2)huo(3)qiang(2) ファイアウォール
訪問 fang(3)wen(4) (サイトへ)アクセスする【access】
訪問号 fang(3)wen(4)hao(4) アクセスナンバー 【access number】
訪問計数器 fang(3)wen(4) ji(4)shu(4)qi(4) アクセスカウンター 【access counter】
訪問日誌 fang(3)wen(4) ri(4)zhi(4) アクセスログ 【access log】
倣真 fang(3)zhen(1) シミュレーション 【simulation】
非授権訪問 fei(1)shou(4)quan(2) fang(3)wen(4) 不正アクセス 【unauthorized access】
分辯率 fen(1)bian(4)lu‥(4) 解像度 【resolution】
分区 fen(1)qu(1) パーティション
分組 fen(1)zu(3) パケット
豊富文本 feng(1)fu(4) wen(2)ben(3) リッチテキスト
蜂鳴 feng(1)ming(2) ビープ音 【beep sound】
蜂窩電話 feng(1)wo(1) dian(4)hua(4) セルラーホン 【cellular phone】
服務器 fu(2)wu(4)qi(4) サーバー 【server】
服務商 fu(2)wu(4)shang(1) プロバイダ =〔網絡服務商〕
覆蓋 fu(4)gai(4) 上書きする
覆蓋区 fu(4)gai(4)qu(1) カバーエリア 【coverage area 】
附件 fu(4)jian(4) ①添付ファイル ②アクセサリ
復位按鈕 fu(4)wei(4) an(1)niu(3) リセットボタン 【reset button】
復位鍵 fu(4)wei(4)jian(4) リセットキー 【reset key】
複選框 fu(4)xuan(3)kuang(1) チェックボックス 【check box】
複制 fu(4)zhi(4) コピーする 【copy】

G
GIF動画片 GIF dong(4)hua(4)pian(4) GIFアニメ 【GIF animation】
GIF図像 GIF tu(2)xiang(4) GIF(ジフ)画像 【GIF image】
高端産品 gao(1)duan(1) chan(3)pin(3) ハイエンド製品 【high-end products】
高密軟盤 gao(1)mi(4) ruan(3)pan(2) 2HDフロッピーディスク
高速緩存 gao(1)su(4) huan(3)cun(2) キャッシュメモリ 【cache memory】
個人収蔵夾 ge(4)ren(2) shou(1)cang(2)jia(1) お気に入り 【my favorite】
格式化 ge(2)shi(4)hua(4) フォーマット 【format】
個人電脳 ge(4)ren(2) dian(4)nao(3) パーソナルコンピュータ; パソコン 【PC】
個人計算機 ge(4)ren(2) ji(4)suan(4)ji(1) =〔個人電脳〕
個人手持電話系統 ge(4)ren(2) shou(3)chi(2) dian(4)hua(4) xi(4)tong(3)  PHS
個人数字助理 ge(4)ren(2) shu(4)zi(4) zhu(4)li(3) PDA; 携帯個人情報端末
個性化 ge(4)xing(4)hua(4) カスタマイズする 【customize】
根目録 gen(1)mu(4)lu(4) ルートディレクトリ 【root directory】
更名 geng(1)ming(2) リネーム 【rename】
更新 geng(1)xin(1) 更新する; アップデイトする 【update】
公告板 gong(1)gao(4)ban(3) BBS; 掲示板 【Bulletin Board System】
公告欄 gong(1)gao(4)lan(2) BBS; 掲示板 【Bulletin Board System
公告牌 gong(1)gao(4)pai(2) BBS; 掲示板 【Bulletin Board System
公共網関界面 gong(1)gong(4) wang(3)
guan(1) jie(4)mian(4) CGI 【Common Gateway Interface】
工具 gong(1)ju(4) ツール 【tool】
工具欄 gong(1)ju(4)lan(2) ツールバー 【tool bar】
工具箱 gong(1)ju(4)xiang(1) ツールボックス 【tool box】
効能鍵 gong(1)neng(2)jian(4) ファンクションキー 【function key】
公文包 gong(1)wen(2)bao(1) ブリーフケース 【brief case 】
工作表 gong(1)zuo(4)biao(3) ワークシート 【sork sheet】
工作簿 gong(1)zuo(4)bu(4) ブック(EXCEL) 【book】
工作站 gong(1)zuo(4)zhan(4) ワークステーション 【workstation】
共享軟件 gong(4)xiang(3) ruan(3)jian(4) シェアウェア 【shareware】
骨幹網 gu(3)gan(4)wang(3) バックボーン 【backbone】
関閉 guan(1)bi(4) 閉じる 【close】
関閉按鈕 guan(1)bi(4) an(4)niu(3) 閉じるボタン 【close button】
関閉電源 guan(1)bi(4) dian(4)yuan(2) 電源を切る 【switch off】
官方網站 guan(1)fang(1) wang(3)zhan(4) 公式サイト; オフィシャルサイト 【official site】
関機 guan(1)ji(1) (1)シャットダウン(する)【shutdown】 (2)電源を切る 【switch off】
関鍵詞 guan(1)jian(4)ci(2) キーワード 【keyword】
関鍵字 guan(1)jian(4)zi(4) キーワード 【keyword】
関鍵幀 guan(1)jian(4)zhen(1) キーフレーム 【keyframe】
光標 guang(1)biao(1) カーソル 【cursor】
光標鍵 guang(1)biao(1)jian(4) カーソルキー 【cursor key】
光電鼠標 guang(1)dian(4) shu(3)biao(1) 光学式マウス 【optical mouse】
光纜 guang(1)lan(2) 光ファイバーケーブル; 光ケーブル
光盤刻録機 guang(1)pan(2) ke(4)lu(2)ji(1) CD-R/RWレコーダー 【CD-RW recoder】
光盤 guang(1)pan(2) (1)CD-ROM 【Compact Disc Read-Only Memory】 (2)光ディスクの総称
光駆 guang(1)qu(1) CD-ROMドライブ =〔光盤駆動器〕 【CD-ROM drive】
光繊到家 guang(1)xian(1) dao(4)jia(1) FTTH 【Fiber to the Home】
光繊入戸 guang(1)xian(1) ru(4)hu(4) FTTH 【Fiber to the Home】
光学鼠標 guang(1)xue(2) shu(3)biao(1) 光学式マウス 【optical mouse】
光字符識別軟件 guang(1) zi(4)fu(2) shi(2)bie(2) ruan(3)jian(4) OCR 【Optical Character Recognition】
広告条 guang(3)gao(4)tiao(2) バナー広告 【ad-banner】
広域網 guang(3)yu(4)wang(3) 広域エリアネットワーク 【Wide Area Network; WAN】
広域信息服務器 guang(3)yu(4)xin(4)xi(1)
fu(2)wu(4)qi(4) WAIS
規格 gui(1)ge(2) スペック 【specification; spec】
硅谷 Gui(1)gu(3) ≪地名≫シリコンバレー 【Silicon Valley】
軌跡球 gui(3)ji(4)qiu(2) トラックボール 【track ball】
滾動 gun(3)dong(4) スクロール 【scroll】
滾動鎖定鍵 gun(3)dong(4) suo(3)ding(4)jian(4) スクロールロックキー 【scroll lock key】
滾動条 gun(3)dong(4)tiao(2) スクロールバー 【scroll bar】
滾輪 gun(3)lun(2) ホイール 【wheel】
滾輪鼠標 gun(3)lun(2) shu(3)biao(1) ホイールマウス 【wheel mouse】
国標碼 guo(2)biao(1)ma(3) GBコード 【GB code】
国標拡展碼 Guo(2)Biao(1) Kuo(4)zhan(3)ma(3) GB拡張(GBK)コード 【GBK code】
国際互聯網 guo(2)ji(4) hu(4)lian(2)wang(3) インターネット 【Internet】
国際漫遊 guo(2)ji(4) man(4)you(2) 国際ローミング 【international roaming】
過濾器 guo(4)lu:(4)qi(4) フィルタ 【filter】
H
漢化版 han(4)hua(4)ban(3) 中国語版 【chinese edition】
行業標準 hang(2)ye(4) biao(1)zhun(3) デファクトスタンダード 【de facto standard】
耗材 hao(4)cai(2) 消耗品 【expendables】
赫 he(4) ≪単位≫ヘルツ 【hertz】
黒客 hei(1)ke(4) ハッカー
黒体 hei(1)ti(3) 太字体(ボールド,ゴシック)
黒匣子 hei(1)xia(2)zi(0) ブラックボックス 【black box】
横幅広告 heng(2)fu(2) guang(3)gao(4) バナー広告=〔広告条〕
宏 hong(2) マクロ
紅外接口 hong(2)wai(4) jie(1)kou(3) 赤外線ポート 【infrared communication port】
后綴 hou(4)zhui(4) 拡張子=〔拡展名〕 【extension】
互動 hu(1)dong(4) インタラクティブ 【interactive】
呼機 hu(1)ji(1) ポケベル
互聯網 hu(4)lian(2)wang(3) インターネット=〔国際互聯網〕 【Internet】
忽略 hu(1)lu:e(4) 無視する 【ignore】
“画図”程序 “hua(4)tu(2)”cheng(2)xu(4) ペイント
環球網 huan(2)qiu(2)wang(3) WWW,ワールドワイドウェッブ 【World Wide Web】
(窓口的)還原按鈕 (chuang(1)kou(3) de) huan(2)yuan(2) an(4)niu(3) 元のサイズに戻すボタン 【resize button】
緩存 huan(3)cun(2) キャッシュメモリ=〔高速緩存〕 【cache memory】
緩沖 huan(3)chong(1) バッファ
換档鍵 huan(4)dang(3)jian(4) シフトキー 【shift key】
恢復光盤 hui(1)fu(4) guang(1)pan(2) リカバリーCD 【recovery CD】 
灰階 hui(1)jie(1) グレイスケール 【gray scale】
回車 hui(2)che(1) エンターキーを押す 【press the Enter button】
回車鍵 hui(2)che(1)jian(4) エンターキー 【enter key】
回復郵件 hui(2)fu(4) you(2)jian(4) メールの返信 【reply】
回収站 hui(2)shou(1)zhan(4) ごみ箱 【trash box】
匯編程序 hui(4)bian(1) cheng(2)xu(4) アセンブラ 【assembler】
匯編語言 hui(4)bian(1) yu(3)yan(2) アセンブリ言語 【assembly language】
絵画軟件 hui(4)hua(4) ruan(3)jian(4) ペイントソフト 【painting software】
絵図軟件 hui(4)tu(2) ruan(3)jian(4) ドローソフト 【drawing software】
活動窓口 huo(2)dong(4) chuang(1)kou(3) アクティブ・ウィンドウ 【active window】
活動卓面 huo(2)dong(4) zhuo(1)mian(4) アクティブ・デスクトップ 【active desktop 】

I D号 ID hao(4) I D番号 【IDentification number】
I P地址 IP di(4)zhi(3) IPアドレス 【IP address】
I E瀏覧器 IE liu2lan3qi4 「IE」; 「インターネット・エクスプローラ」《商標》【Internet Explorer】
I P電話 IP dian(4)hua(4) インターネット電話 【internet phone】
i 模式  i mo(2)shi(4)  i モード 【 i mode】


J
JPEG図像 JPEG tu(2)xiang(4) JPEG画像 【JPEG image】
基本輸入/輸出系統 ji(1)ben(3) shu(1)ru(4)
/shu(1)chu(1) xi(4)tong(3) BIOS
基地站 ji(1)di(4)zhan(4) ベースステーション 【base station】
機頂盒 ji(1)ding(3)he(2) セットトップボックス 【settop box】
激光打印機 ji(1)guang(1) da(3)yin(4)ji(1) レーザープリンター 【laser printer】
激活 ji(1)huo(2) アクティブにする 【activate】
機架 ji(1)jia(4) ベイ
奇偶校験 ji(1)ou(3) xiao(4)yan(4) パリティチェック 【parity check】
機箱 ji(1)xiang(1) ケース; 筐体 【case】
基準測試 ji(1)zhun(3) ce(4)shi(4) ベンチマークテスト 【benchmark test】
吉 ji(2) 《単位》ギガ 【giga;G】
即挿即用 ji(2)cha(1) ji(2)yong(4) プラグアンドプレイ
集線器 ji(2)xian(4)qi(4) Hub
記事本 ji(4)shi(4)ben(3) メモ帳 【notepad】
技術支持中心 ji(4)shu(4) zhi(1)chi(2) zhong(1)xin(1) テクニカルサポートセンター 【technical support center】
記数器 ji(4)shu(4)qi(4) カウンター =〔訪問計数器〕 【counter】
計算機 ji(4)suan(4)ji(1) コンピュータ;パソコン =〔電脳〕
計算機2000年問題 ji(4)suan(4)ji(1) liang(3)
qian(1) nian(2) wen(4)ti(2) コンピューター2000年問題
=〔千年虫〕
計算機輔助設計 ji(4)suan(4)ji(1)
fu(3)zhu(4) she(4)ji(4) CAD 【Computer Aided Design】
計算機輔助教学 ji(4)suan(4)ji(1)
fu(3)zhu(4) jiao(4)xue(2) CAI 【Computer Assisted Instruction】
記憶棒 ji(4)yi(4)bang(4) 「メモリー・スティック」《商標》
記憶適配器 ji(4)yi(4)ka(3) shi(4)pei(4)qi(4) カードアダプタ 【card adapter】
加密 jia(1)mi(4) 暗号化 【encryption】
加速 jia(1)su(4)ka(3) =〔図形加速〕
解碼器 jie(3)ma(3)qi(4) デコーダ 【decoder】
家庭版 jia(1)ting(2)ban(3) ホームエディション 【home edition】
家庭影院 jia(1)ting(2) ying(3)yuan(4) ホームシアター 【home theater】
兼容機 jian(1)rong(2)ji(1) (1)互換機 【compatible machine】 (2)自作機 【DIY PC】
兼容性 jian(1)rong(2)xing(4) 互換性 【compatibility】
簡化超文本標記語言 jian(3)hua(4) chao(1) wen(2)
ben(3) biao(1)ji(4) yu(3)yan(2) CHTML
剪切 jian(3)qie(1) 切り取り 【cut】
剪貼 jian(3)tie(1) カット・アンド・ペーストする 【cut and paste】
剪貼板 jian(3)tie(1)ban(3) クリップボード 【clip-board】
剪貼画 jian(3)tie(1)hua(4) クリップアート 【clip art】
間諜軟件 jian(4)die(2) ruan(3)jian(4) スパイウエア 【spyware】
建立 jian(4)li(4) 作成する 【make file】
鍵盤 jian(4)pan(2) キーボード 【keyboard】
鍵入 jian(4)ru(4) キー入力する 【key-in】
監視器 jian(1)shi(4)qi(4) モニター 【monitor】
降序 jiang(4)xu(4) 降順 【descending order】
交替鍵 jiao(1)ti(4)jian(4) オルト(Alt)キー 【Alt key】
脚本 jiao(3)ben(3) スクリプト 【script】
脚注 jiao(3)zhu(4) フッター 【footer】
接口 jie(1)kou(3) インタフェース 【interface】
接入 jie(1)ru(4) (回線などに)アクセスする 【access】
接入点 jie(1)ru(4)dian(3) アクセスポイント 【access point】
節点 jie(2)dian(3) ノード
解決方案 jie(3)jue(2) fang(1)an(4) ソリューション 【solution】
解碼器 jie(3)ma(3)qi(4) デコーダ 【decoder】
解密 jie(3)mi(4) 復号化(する); 解読(する) 【decryption】
解圧 jie(3)ya(1) 解凍する 【depression】
界面 jie(4)mian(4) インターフェース 【interface】
進紙器 jin(4)zhi(3)qi(4) シートフィーダー 【sheet feeder】
警告声 jing(3)gao(4)sheng(1) ビープ音 【beep sound】
鏡像站 jing(4)xiang(4)zhan(4) ミラーサイト 【mirror site】
糾錯 jiu(1)cuo(4) デバッグ 【debug】
局域網 ju(2)yu(4)wang(3) LAN 【Local Area Network】
居中 ju(1)zhong(1) センタリング 【centering】
角色扮演遊戯 jue(2)se(4) ban(4)yan(3) you(2)xi(4) ロールプレイングゲーム 【role-playing game】

K
開関 kai(1)guan(1) スイッチ 【switch】
開機 kai(1)ji(1) (マシンの)電源を入れる
開始按鈕 kai(1)shi(3) an(4)niu(3) スタートボタン 【start button】
開始菜単 kai(1)shi(3) cai(4)dan(1) スタートメニュー 【start menu】
拷貝 kao(3)bei(4) コピー 【copy】
可録光盤 ke(3)lu(4) guang(1)pan(2) CD-R 【CD Recordable】
可擦写光盤 ke(3)ca(1)xie(3) guang(1)pan(2) CD-RW 【CD ReWritable】
可拡展性 ke(3)kuo(4)zhan(3)xing(4) 拡張性 【extendability】
可視電話 ke(3)shi(4) dian(4)hua(4) テレビ電話 【video phone】
可移動磁盤 ke(3)yi(2)dong(4) ci(2)pan(2) リムーバブルディスク 【removable disk】
可用磁盤空間 ke(3)yong(4) ci(2)pan(2) kong(1)jian(1) ディスクの空き領域 【remaining capacity?】
可執行文件 ke(3)zhi(2)xing(2) wen(2)jian(4) 実行ファイル 【executable program】
客戸端 ke(4)hu(4)duan(1) クライアント 【client】
刻録機 ke(4)lu(2)ji(1) CD-R/RWレコーダー 【CD-RW recoder】 =〔光盤刻録機〕
空格鍵 kong(1)ge(2)jian(4) スペースキー 【space key】
空間 kong(1)jian(1) 空き領域 【empty area?】
空閑時間 kong(1)xian(2) shi(2)jian(1) アイドルタイム 【idle time】
控制鍵 kong(4)zhi(4)jian(4) コントロールキー 【control key】
控制面板 kong(4)zhi(4) mian(4)ban(3) コントロールパネル 【control panels】
口袋電脳 kou(3)dai(4) dian(4)nao(3) ポケットPC 【pocket PC】
口令 kou(3)ling(4) パスワード 【password】
酷站 ku(4)zhan(4) クールサイト 【cool site】
快捷(方式) kuai(4)jie(2) (fang(1)shi(4)) ショートカット 【shortcut】
快捷鍵 kuai(4)jie(2)jian(4) ショートカットキー 【shortcut key】
快捷図標 kuai(4)jie(2) tu(2)biao(1) ショートカットアイコン 【shortcut icon】
寛帯  kuan(1)dai(4) ブロードバンド 【broadband】
寛帯網 kuan(1)dai(4)wang(3) ブロードバンド・ネットワーク 【broadband network】
寛網 kuan(1)wang(3) ブロードバンド・ネットワーク 【broadband network】
框架 kuang(4)jia(4) (webページの)フレーム 【frame】
梱「糸邦」軟件 kun(3)bang(3) ruan(3)jian(4) バンドル・ソフト 【bundled software】
拡展槽 kuo(4)zhan(3)cao(2) 拡張スロット 【extended slot】
拡展名 kuo(4)zhan(3)ming(2) 拡張名 =〔后綴〕 【extension】

L
垃圾郵件 la(1)ji(1) you(2)jian(4) スパム 【SPAM】
藍牙 lan(2)ya(2) ブルートゥース【Blue Tooth】
“雷鳥” Lei(2)niao(3) 「サンダーバード」【Thunderbird】
離線 li(2)xian(4) オフライン 【offline】
(離子)電池 li(3)(li(2)zi(3)) dian(4)chi(2) リチウム(イオン)電池
立式機箱 li(4)shi(4) ji(1)xiang(1) タワーケース 【tower case】
聯合撮影専家組 lian(2)he(2) she(4)ying(3) zhuan(1)jia(1)zu(3) JPEG 【Joint Photographic Experts Group】
連接 lian(2)jie(1) 接続 【access】
聯機 lian(2)ji(1) オンライン 【online】
鏈接 lian(4)jie(1) リンク 【link】
譜 lian(3)pu(3) 顔文字 【face mark】
聊天 liao(2)tian(1) チャット 【chat】
存為 ling(4)cun(2)wei(2) 名前をつけて保存する 【save as】
流 liu(2) ストリーム 【stream】
流播放 liu(2)bo(1)fang(4) ストリーミング; ストリーム再生 【streaming】
流程図 liu(2)cheng(2)tu(2) フローチャート 【flowchart】
瀏覧器 liu(2)lan(3)qi(4) ブラウザ 【browser】
留言板 liu(2)yan(2)ban(3) メッセージボード 【message board】
log日誌 log ri(4)zhi(4) ログ 【log】
路径 lu(4)jing(4) パス 【path】
路由器 lu(4)you(2)qi(4) ルータ 【router】
濾波器 lu:(4)bo(1)qi(4) フィルター 【filter】
濾鏡 lu:(4)jing(4) フィルター 【filter】
乱碼 luan(4)ma(3) 文字化け 【illegal character】
輪廓字体 lun(2)kuo(4) zi(4)ti(3) アウトラインフォント 【outline font】
論壇 lun(4)tan(2) フォーラム 【forum】

M
MO盤片 MO pan(2)pian(4) MOディスク 【Magnet Optical disk】
MP3播放器 MP3 bo(1)fang(4)qi(4) MP3プレーヤー 【MP3(Mpeg Audio Layer3) player】
脈衝 mai(4)chong(1) パルス
“麦金塔” Mai(4)jin(1)ta(3) 《商標》「マッキントッシュ」
漫遊 man(4)you(2) ローミング 【roaming】
盲打 mang(2)da(3) タッチタイピング 【touch typing】
猫 mao(1) モデム(俗称)
媒体 mei(2)ti(3) メディア
美国信息互換標準代 Mei(3)guo(2) Xin(4)xi(1) Hu(1)huan(4)
Biao(1)zhun(3) Dai(4)ma(3) ASCII 【American Standard Code for Information Interchange】
門戸網站 men(2)hu(4) wang(3)zhan(4) ポータルサイト
門戸站点 men(2)hu(4) zhan(4)dian(3) ポータルサイト
密集波分復用技術 mi(4)ji(2) bo(1)fen(1)
fu(4)yong(4) ji(4)shu(4) 高密度波長分割多重技術
【Dense Wavelength Division Multiplexing;DWDM】
密件抄送 mi(4)jian(4) chao(1)song(4) ブラインド・カーボンコピー
密碼 mi(4)ma(3) パスワード 【password】
免費軟件 mian(3)fei(4) ruan(3)jian(4) フリーソフト; フリーウェア 【free software; freeware】
命令 ming(4)ling(4) コマンド 【comand】
模糊 mo(2)hu(0) ファジー 【fuzzy】
模糊匹配検索 mo(2)hu(0) pi(3)pei(4) jian(3)suo(3) あいまい検索 【fuzzy matching】
模塊 mo(2)kuai(4) モジュール 【module】
模擬 mo(2)ni(3) アナログ 【analog】
墨帯 mo(4)dai(4) インクリボン=〔色帯〕 【ink ribbon】
墨粉 mo(4)fen(3) トナー 【toner】
墨盒 mo(4)he(2) インクカートリッジ 【ink cartridge】
黙認 mo(4)ren(4) デフォルト 【default】
目標盤 mu(4)biao(1)pan(2) オブジェクトディスク
目録 mu(4)lu(4) ディレクトリ 【directory】

N
内部網 nei(4)bu(4)wang(3) イントラネット 【intranet】
内蔵 nei(4)cang(2) 内蔵 【internal】
内存 nei(4)cun(2) メモリ 【memory】
内容 nei(4)rong(2) コンテンツ 【contents】
内置 nei(4)zhi(4) 内蔵 【internal】
昵称 ni(4)cheng(1) ハンドルネーム 【nickname; handle 】
P
PC機 PC ji(1) (1)パソコン(2)IBM-PC互換機
POP郵件 POP you(2)jian(4) POP(ポップ)メール
排序 pai(2)xu(4) ソート 【sort】
盤符 pan(2)fu(2) ドライブ名 【drive name】
噴墨打印机 pen(1)mo(4)shi(4) da(3)yin(4)ji(1) インクジェットプリンタ 【ink-jet printer】
批処理 pi(1)chu(3)li(3) バッチ処理 【batch processing】
批文件 pi(1)wen(2)jian(4) バッチファイル 【batch file】
写検査 pin(1)xie(3) jian(3)cha(2) スペルチェック 【spell checking】
写検査工具 pin(1)xie(3) jian(3)cha(2) gong(1)ju(4) スペルチェッカー 【spell checker】
品牌機 pin(3)pai(2)ji(1) メーカー製パソコン 【brand computer】
平台 ping(2)tai(2) プラットホーム
苹果機 Ping(2)guo(3)ji(1) アップル・マシン; 「マック」
“苹果機操作系統” Ping(2)guo(3)ji(1) Cao(1)zuo(4)xi(4)tong(3) 《商標》マックOS
屏保 ping(2)bao(3) スクリーン・セーバー=〔屏幕保護程序〕 【screen saver】
屏幕 ping(2)mu(4) スクリーン 【screen】
屏幕保護程序 ping(2)mu(4) bao(3)hu(4) cheng(2)xu(4) スクリーンセーバー 【screen saver】
普及計算 pu(3)ji(2) ji(4)suan(4) ユビキタスコンピューティング 【ubiquitous computing】

Q
旗幟広告 qi(2)zhi(4) guang(3)gao(4) バナー広告=〔広告条〕
企業内部網 qi(3)ye(4) nei(4)bu(4)wang(3) イントラネット 【intranet】
啓動 qi(3)dong(4) 起動する; 立ち上げる; スタートアップ; ブート 【startup】【boot】
啓動盤 qi(3)dong(4)pan(2) 起動ディスク 【startup disk】
汽車導航系統 qi(4)che(1) dao(3)hang(2) xi(4)tong(3) カーナビ 【car navigetion system】
紙 qia(3) zhi(3) ; ka(3) zhi(3) 紙詰まり
千 qian(1) ≪単位≫キロ 【kilo;K】
千年虫 qian(1)nian(2)chong(2) 2000年問題
千兆 qian(1)zhao(4) ≪単位≫ギガ 【giga;G】
墻紙 qiang(2)zhi(3) 壁紙 【wallpaper】
駆動程序 qu(1)dong(4) cheng(2)xu(4) ドライバ 【driver】
駆動器 qu(1)dong(4)qi(4) ドライブ 【drive】
取消 qu(3)xiao(1) 取り消し; キャンセルする 【cancel】
全角字符 quan(2)jiao(3) zi(4)fu(2) 全角文字 【double-byte charactor 】
全輸入 quan(2)pin(1) shu(1)ru(4) ピンイン入力
全球定位系統 quan(2)qiu(2) ding(4)wei(4) xi(4)tong(3) 全地球測位システム;GPS【Global Positioning System】
全双工 quan(2)shuang(1)gong(1) 全二重(通信方式)
缺省 que(1)sheng(3) デフォルト 【default】
確定 que(4)ding(4) OK

R
熱鍵 re(4)jian(4) ホットキー; ショートカットキー
熱転印打印機 re(4)zhuan(3)yin(4) da(3)yin(4)ji(1) 熱転写式プリンタ
熱敏式打印機 re(4)min(3)shi(4) da(3)yin(4)ji(1) 感熱式プリンタ 【thermal printer】
人工智能 re(2)gong(1) zhi(4)neng(2) AI; 人工知能 【Artificial Intelligence】
任務欄 ren(4)wu(・)lan(2) タスクバー 【task bar】
認証 ren(4)zheng(4) 認証 【certification】
日誌 ri(4)zhi(4) (1)ログ【log】 (2)ブログ =〔網絡日誌〕【weblog; blog】
日誌文件 ri(4)zhi(4) wen(2)jian(4) ログファイル 【log file】
容量 rong(2)liang(4) 容量 【capacity】
蠕虫 ru(2)chong(2) ワーム 【worm】
入侵者 ru(4)qin(1)zhe(3) クラッカー 【cracker】
軟件 ruan(3)jian(4) ソフトウェア;ソフト 【software】
軟件包 ruan(3)jian(4)bao(1) パッケージ・ソフトウェア 【package software】
軟解圧 ruan(3)jie(3)ya(1) ソフト解凍?
軟盤 ruan(3)pan(2) フロッピーディスク 【floppy disk】
軟盤駆動器 ruan(3)pan(2) qu(1)dong(4)qi(4) フロッピーディスクドライブ 【floppy disk drive; FDD】
軟駆 ruan(3)qu(1) =〔軟盤駆動器〕


S
“賽揚” sai(4)yang(2) セレロン 【Celeron】
3G手機  san(1)ji(1) shou(3)ji(1) 第三世代携帯電話 【the third generation cellular phone】
三維図象 san(1)wei(2) tu(2)xiang(4) 3D画像 【three Dimension image】
散熱片 san(4)re(4)pian(4) 放熱板 【thermal plate】
掃描 sao(3)miao(2) スキャン 【scan】
掃描儀 sao(3)miao(2)yi(2) スキャナー 【scanner】
色帯 se(4)dai(4) インクリボン
殺毒軟件 sha(1)du(2) ruan(3)jian(4) ワクチンソフト; アンチウィルスソフト 【vaccine software; antivirus software】 【antivirus software】
刪除 shan(1)chu(2) 削除する 【delete】
刪除鍵 shan(1)chu(2)jian(4) 削除キー; デリートキー 【delete key】
閃存 shan(1)cun(2) フラッシュメモリ 【flash memory】
閃存 shan(3)cun(2)ka(3) フラッシュカード 【flash card】
閃 shan(3)ka(3) フラッシュカード 【flash card】
閃存盤 shan(3)cun(2)pan(2) フラッシュディスク 【flash disk】
閃盤 shan(3)pan(2) フラッシュディスク 【flash disk】
扇区 shan(4)qu(1) セクター 【sector】
上傳 shang(4)chuan(2) アップロードする
上網 shang(4)wang(3) インターネットにアクセスする【access】
上網終端 shang(4)wang(3) zhong(1)duan(1) インターネット(専用)端末
上一頁鍵 shang(4)yi(2)ye(4)jian(4) 前頁キー 【pageup key】
上載 shang(4)zai(3) アップロードする 【upload】
設備 she(4)bei(4) デバイス 【device】
設備管理器 she(4)bei(4) guan(3)li(3)qi(4) デバイスマネージャー 【device manager】
設備駆動程序 she(4)bei(4) qu(1)dong(4) cheng(2)xu(4) デバイスドライバ 【device driver】
撮像頭 she(4)xiang(4)tou(2) カメラヘッド
設置 she(4)zhi(4) 設定する; セットアップする 【setup】
昇級 sheng(1)ji(2) アップグレードする 【upgrade】; バージョンアップする 【version up】
生物認証 sheng(1)wu(4) ren(4)zheng(4) バイオメトリクス 【biometrics】
昇序 sheng(1)xu(4) 昇順 【ascending order】
声 sheng(1)ka(3) サウンドカード 【sound card】
声覇 sheng(1)ba(4)ka(3) 「サウンド・ブラスター」《商標》【Sound Blaster】; サウンドカード
省電模式 sheng(3)dian(4) mo(2)shi(4) 省電力モード; サスペンドモード 【suspend mode】
剰余容量 sheng(4)yu(2) rong(2)liang(4) 残り容量 【remaining capacity】
識別号 shi(2)bie(2)hao(4) I D番号 【IDentification number】
実時 shi(2)shi(2) リアルタイム 【real time】
実用程序 shi(2)yong(4) cheng(2)xu(4) ユーティリティ 【utilities】
時鐘頻率 shi(2)zhong(1) pin(2)lu:(4) クロック周波数 【clock frequency】
矢量 shi(3)liang(4) ベクトル
“視窓” Shi(4)chuang(1) ≪商標≫「ウィンドウズ」
視頻 shi(4)pin(2)ka(3) =〔視頻補捉〕
視頻補捉 shi(4)pin(2) bu(3)zhuo(1) ka(3) ビデオ・キャプチャー・ボード
視頻点播 shi(4)pin(2) dian(3)bo(1) ビデオ・オン・デマンド 【video-on-demand】
視頻会議 shi(4)pin(2) hui(4)yi(4) ビデオ会議;テレビ会議
適配器 shi(4)pei(4)qi(4) アダプタ 【adapter】
事実(上的)標準 shi(4)shi(2)(shang(4) de)biao(1)zhun(3) デファクトスタンダード 【de facto standard】
収蔵夾 shou(1)cang(2)jia(1) お気に入り =〔個人収蔵夾〕【my favorite】
収件箱 shou(1)jian(4)xiang(1) 受信箱;インボックス
手持電脳 shou(3)chi(2) dian(4)nao(3) ハンドヘルドパソコン 【handheld PC】
手持設備標記語言 shou(3)chi(2) she(4)bei(4)
 biao(1)ji(4) yu(3)yan(2) HDML
手機 shou(3)ji(1) 携帯電話 【cellular phone】
手機鈴声 shou(3)ji(1) ling(2)sheng(1) 携帯の着メロ
手機上網 shou(3)ji(1) shang(4)wang(3) 携帯でインターネット
手写板 shou(3)xie(3)ban(3) タブレット 【tablet】
手写筆 shou(3)xie(3)bi(3) タブレット用のペン;電子ペン 【electronic pen】
手写輸入 shou(3)xie(3) shu(1)ru(4) 手書き入力 【freehand input】
首頁 shou(3)ye(4) トップページ; ホームページ(表紙ページ) 【top page】
書簽 shu(1)qian(1) ブックマーク 【bookmark】
輸出 shu(1)chu(1) (1)出力する; アウトプットする 【output】 (2)
輸入 shu(1)ru(4) 入力する; インプットする
属性 shu(3)xing(4) プロパティ
鼠標 shu(3)biao(1) マウス
鼠標 shu(3)biao(1)dian(4) マウスパッド
樹状結構 shu(4)zhuang(4) jie(2)gou(4) ツリー構造
数碼撮像機 shu(4)ma(3) she(4)xiang(4)ji(1) デジタルビデオカメラ 【digital camcorders】
数碼相機 shu(4)ma(3) xiang(4)ji(1) デジタルカメラ 【digital camera】
数字高清(晰度)電視 shu(4)zi(4) gao(1)qing(1)(xi(1)du(4))dian(4)shi(4) デジタルハイビジョン・テレビ 【Digital Hi-Vision TV】
数字広播 shu(4)zi(4) guang(3)bo(2) デジタル放送 【digital broadcasting】
数字鴻溝 shu(4)zi(4) hong(2)gou(1) デジタル・デバイド 【digital divide】
数字化 shu(4)zi(4)hua(4) デジタル化 【digitalize】
数字家電 shu(4)zi(4) jia(1)dian(4) デジタル家電 【digital household appliances】
数字鍵盤 shu(4)zi(4) jian(4)pan(2) テンキー 【ten key】 =〔小鍵盤〕
数字視盤 shu(4)zi(4) shi(4)pan(2) DVD; VCD
数字用戸線路 shu(4)zi(4) yong(4)hu(・) xian(4)lu(4) DSL
数据 shu(4)ju(4) データ 【data】
数据包 shu(4)ju(4)bao(1) パケット 【packet】
数据庫 shu(4)ju(4)ku(4) データベース 【database】
双工 shuang(1)gong(1) 全二重通信方式 【full duplex communication】
双撃 shuang(1)ji(1) ダブルクリック 【double click】 ⇔〔単撃〕
双頻 shuang(1)pin(2) デュアルバンド 【dual band】
睡眠模式 shui(4)mian(2) mo(2)shi(4) スリープモード 【sleep mode】
死機 si(3)ji(1) ハングアップ;フリーズboardeeze】
送紙器 song(4)zhi(3)qi(4) シートフィーダー 【sheet feeder】
捜索引 sou(1)suo(3) yin(3)qin(2) サーチエンジン 【search engine】
…速 …su(4) …倍速 =〔…倍速〕
算法 suan(4)fa(3) アルゴリズム 【algorithm】
随機存儲器 sui(2)ji(1) cun(2)chu(3)qi(4) RAM 【Random Access Memory】
砕片整理 sui(4)pian(4) zheng(3)li(3) デフラグ; ハードディスクの最適化 【defragmentation】
縮略図 suo(1)lu:e(4)tu(2) サムネイル 【thumnail】


T
Tab鍵 tab jian(4) タブキー 【tab key】
台式機 tai(2)shi(4)ji(1) デスクトップパソコン 【desktop PC】
太(拉) tai(4) (la(1)) テラ《単位》 【tera;T】
弾出按鈕 tan(2)chu(1) an(4)niu(3) イジェクトボタン 【eject button】
弾出菜単 tan(2)chu(1) cai(4)dan(1) ポップアップメニュー
弾出窓口 tan(2)chu(4) chuang(1)kou(3) ポップアップウィンドウ
“探検家”瀏覧器 Tan(4)xian(3)jia(1) liu2lan3qi4 「インターネット・エクスプローラ」《商標》【Internet Explorer; IE】
特洛伊木馬 Te(4)luo(4)yi(1) Mu(4)ma(3) トロイの木馬 【Trojan Horse】
提示 ti(2)shi(4) メッセージ 【message】
提示符 ti(2)shi(4)fu(2) プロンプト
添加/刪除程序 tian1jia1/shan1chu2 cheng(2)xu(4) アプリケーションの追加と削除
条形碼 tiao(2)xing(2)ma(3) バーコード
調色板 tiao(2)se(4)ban(3) パレット
調試 tiao(2)shi(4) デバッグ 【debug】
調制解調器 tiao(2)zhi(4)jie(3)tiao(2)qi(4) モデム 【modem】
跳線 tiao(4)xian(4) ジャンパー 【jumper】
帖子 tie(3)zi(.) 書き込み 【writing】
停止鍵 ting(2)zhi(3)jian(4) ポーズキー
通配符 tong(1)pei(4)fu(2) ワイルドカード
通信頻道 tong(1)xin(4) pin(2)dao(4) 通信回線 【channel】
通信速率 tong(1)xin(4) su(4)lu:(4) 通信速度 【transmission rate】
通用字元 tong(1)yong(4) zi(4)yuan(2) ワイルドカード 【wild card】
同軸電纜 tong(2)zhou(2) dian(4)lan(3) 同軸ケーブル 【coax】
統一 Tong(3)yi(1)ma(3) ユニコード 【unicode】
統一資源定位符 tong(3)yi(1) zi(1)yuan(2) ding(4)wen(4)fu(2) URL 【Uniform Resource Locator】
透明化 tou(4)ming(2)hua(4) 透化 【transparent】
図標 tu(2)biao(1) アイコン 【icon】
図層  tu(2)ceng(2) レイヤー 【layer】
図像 tu(2)xiang(4) 画像 【image】
図像処理軟件 tu(2)xiang(4) chu(3)li(3) ruan(3)jian(4) 画像処理ソフト 【image processing software】
図像地図 tu(2)xiang(4) di(4)tu(2) イメージマップ 【image map】
図形 tu(2)xing(2)ka(3) =〔図形加速〕
図形加速 tu(2)xing(2) jia(1)su(4)ka(3) グラフィック・アクセラレータ 【graphics accelerator】
図形交換格式 tu(2)xing(2) jiao(1)huan(4) ge(2)shi(4) GIF(ジフ) 【Graphics Interchange Format】
図形用戸界面 tu(2)xing(2) yong(4)hu
jie(4)mian(4) グラフィカル・ユーザー・インタフェース; GUI 【Graphical User Interface】
退格鍵 tui(4)ge(2)jian(4) バックスペースキー 【back space key】
退出 tui(4)chu(1) ログアウト(する);エスケープ
退出鍵 tui(4)chu(1)jian(4) エスケープキー 【escape key】
拖放 tuo(1)fang(4) ドラッグ・アンド・ドロップ(する) 【drag and drop】  
拖動 tuo(1)dong(4) ドラッグする 【drag】
拖曳 tuo(1)ye(4) ドラッグする 【drag】
脱機 tuo(1)ji(1) オフライン 【offline】
拓扑結構 tuo(4)pu(1) jie(2)gou(4) トポロジー 【topology】
U
U盤 U pan(2) USBフラッシュディスク
USB接口 USB jie(1)kou(3) USBポート 【USB port】


V
VCD光盤 VCD guang(1)pan(2) VCD 【video compact disc】
VCD片 VCD die(2)pian(4) VCD 【video compact disc】
VCD盤片 VCD pan(2)pian(4) VCD 【video compact disc】

W
WAP手機 WAP shou(3)ji(1) モバイル端末; ウェッブ端末用の携帯電話
外設 wai(4)she(4) =〔外囲設備〕
外囲設備 wai(4)wei(2) she(4)bei(4) 周辺装置 【peripheral equipment】
外置 wai(4)zhi(4) 外付け 【external】
万維網 wan(4)wei(2)wang(3) WWW,ワールドワイドウェッブ 【World Wide Web】
万用字元 wan(4)yong(4) zi(4)yuan(2) ワイルドカード 【wild card】
網 wang(3)ba(1) ネットカフェ 【cybercafe】
網虫 wang(3)chong(2) インターネット・フリーク(ヘビーユーザー)
網関 wang(3)guan(1) ゲートウェイ 【gateway】
網際空間 wang(3)ji(4) kong(1)jian(1) サイバースペース 【cyber space】
網 wang(3)ka(3) LANカード 【LAN card】
網絡 wang(3)luo(4) ネット; インターネット
網絡服務商 wang(3)luo(4) fu(2)wu(4)shang(1) プロバイダ; インターネット・サービスプロバイダ(ISP)
網絡可視化 wang(3)luo(4) ke(3)shi(4)hua(4) ネットワーク可視化
網絡礼節 wang(3)luo(4) li(3)jie(2) ネチケット
網絡礼儀 wang(3)luo(4) li(3)yi(2) ネチケット
網絡日誌 wang(3)luo(4) ri(4)zhi(4) ブログ 【weblog; blog】
網絡運営商 wang(3)luo(4) yun(4)ying(2)shang(1) プロバイダ; インターネット・サービスプロバイダ(ISP)
網民 wang(3)min(2) ネチズン; ネット・シチズン
網上 wang(3)shang(4) オンライン 【online】
網上沖浪 wang(3)shang(4) chong(1)lang(4) ネットサーフィン
網上購物 wang(3)shang(4) gou(4)wu(4) オンラインショッピング 【online shopping】
網上交易 wang(3)shang(4) jiao(1)yi(4) オンライン取引 【online trade】
網上礼節 wang(3)shang(4) li(3)jie(2) ネチケット
網上隣居 wang(3)shang(4) ling(2)ju(1) ネットワークコンピュータ
網上漫遊 wang(3)shang(4) man(4)you(2) ネットサーフィン
網上書店 wang(3)shang(4) shu(1)dian(4) ネット書店; オンライン書店
網頁 wang(3)ye(4) ウェッブページ 【web page】
網站 wang(3)zhan(4) ウェッブサイト; サイト =〔站点〕 【web site】
網站地図 wang(3)zhan(4) di(4)tu(2) サイトマップ 【site map】
網址 wang(3)zhi(3) ホームページ・アドレス; URL
微機 wei(1)ji(1) パソコン
維修 wei(2)xiu(1) 修理;トラブルシューティング
委外服務 wei(3)wai(4) fu(2)wu(4) アウトソーシング 【out-sourcing】
位 wei(4) ≪単位≫ビット
位/秒 wei(4)/miao(3) ≪単位≫bps
位図 wei(4)tu(2) ビットマップ
文本 wen(2)ben(3) テキスト 【text】
文本文件 wen(2)ben(3) wen(2)jian(4) テキストファイル 【text file】
文档 wen(2)dang(4) ドキュメント 【document】
文件 wen(2)jian(4) ファイル 【file】
文件伝輸協議 wen(2)jian(4) chuan(2)shu(1)
xie(2)yi(4) FTP 【File Transfer Protocol】
文件夾 wen(2)jian(4)jia(1) フォルダ 【folder】
問題解答 wen(4)ti(2) jie(3)da(2) トラブルシューティング 【trouble shooting】
我的電脳 wo(3) de(・) dian(4)nao(3) マイコンピュータ
無所不在 wu(2)suo(3)bu(2)zai(4) ユビキタス 【ubiquitous】
無所不在的網絡 wu(2)suo(3)bu(2)zai(4) de(・) wang(3)luo(4) she(4)hui(4) ユビキタスネットワーク 【ubiquitous network】
無線局域網 wu(2)xian(4) ju(2)yu(4)wang(3) 無線LAN
無限上網 wu(2)xian(4) shang(4)wang(3) 常時接続 【unlimited access】
無線網卡 wu(2)xian(4)wang(3)ka(3) 無線LANカード

X
「石夕」谷 Xi(1)gu(3) =〔硅谷〕
膝上機 xi(1)shang(4)ji(1) ラップトップ・パソコン
系統 xi(4)tong(3) システム【system】
系統操作員 xi(4)tong(3) cao(1)zuo(4)yuan(2) シスオペ(システム・オペレーター)【system operator】
系統工程師 xi(4)tong(3) gong(1)cheng(2)shi(1) システムエンジニア 【system engineer】
系統管理員 xi(4)tong(3) guan(3)li(3)yuan(2) シスアド(システム・アドミニストレーター)【system administrator】
下拉菜単 xia(4)la(1) cai(4)dan(1) プルダウン・メニュー 【pulldown menu】
下一歩 xia(4)yi(2)bu(4) 次へ 【next】
下一頁鍵 xia(4)yi(2)ye(4)jian(4) 次頁キー 【page down key】
下載 xia(4)zai(3) ダウンロードする 【download; DL】
顕 xian(3)ka(3) ビデオカード
顕示 xian(3)shi(4)ka(3) ビデオカード
顕示器 xian(3)shi(4)qi(4) ディスプレイ 【display】
線程 xian(4)cheng(2) スレッド 【thread】
線上 xian(4)shang(4) オンライン 【online】
現用文件 xian(4)yong(4) wen(2)jian(4) アクティブファイル 【active file】
向導 xiang(4)dao(4) ウィザード 
項目 xiang(4)mu(4) アイテム 【item】
項目経理 xiang(4)mu(4) jing(1)li(3) プロジェクトマネージャー 【project manager】
像素 xiang(4)su(4) 画素; ピクセル 【pixel】
小程序 xiao(3)cheng(2)xu(4) アプレット 【applet】
小鍵盤 xiao(3)jian(4)pan(2) テンキー 【ten key】 =〔数字鍵盤〕
小霊通 xiao(3)ling(2)tong(1) PHS
小甜餅 xiao(3)tian(2)bing(3) (俗に)クッキー 【cookie】
協議 xie(2)yi(4) プロトコル
斜体 xie(2)ti(3) 斜体(イタリック) 【italic】
写保護 xie(3)bao(3)hu(4) ライトプロテクト 【write protect】
写字板 xie(3)zi(4)ban(3) ワードパッド 【wordpad】
卸載 xie(4)zai(3) アンインストールする 【uninstall】
芯片 xin(1)pian(4) チップ
芯片組 xin(1)pian(4)zu(3) チップセット
新建 xin(1)jian(4) 新規作成する 【make file】
新聞組 xin(1)wen(2)zu(3) ニュースグループ 【newsgroups】
信道 xin(4)dao(4) チャネル 【channel】
信息 xin(4)xi(1) 情報 【information】
信息包 xin(4)xi(1)bao(1) パケット 【packet】
信息高速公路 xin(4)xi(1) gao(1)su(4)
gong(1)lu(4) 情報スーパーハイウェイ(全米情報インフラストラクチャ) 【information super-highway】
信息技術 xin(4)xi(1) ji(4)shu(4) IT 【Information Technology】
信息家電 xin(4)xi(1) jia(1)dian(4) 情報家電 【information household appliances】
信息社会 xin(4)xi(1) she(4)hui(4) 情報社会
信息素養 xin(4)xi(1) su(4)yang(3) 情報リテラシー 【information literacy】
信箱 xin(4)xiang(1) メールボックス 【mail box】
星号 xing(1)hao(4) アステリスク 【asterisk】
性価比 xing(4)jia(4)bi(3) 価格性能比; コストパフォーマンス 【cost performance】
性能 xing(4)neng(2) パフォーマンス 【performance】
虚擬 xu(1)ni(3) 仮想; バーチャル 【virtual】
虚擬内存 xu(1)ni(3) nei(4)cun(2) 仮想メモリー 【virtual memory】
虚擬盤 xu(1)ni(3)pan(2) 仮想ディスク 【virtual disk】
虚擬社区 xu(1)ni(3) she(4)qu(1) バーチャルコミュニティ 【virtual community】
虚擬現実 xu(1)ni(3) xian(4)shi(2) バーチャルリアリティー 【virtual reality】
虚擬現実模型語言 xu(1)ni(3) xian(4)shi(2)
mo(2)xing(2) yu(3)yan(2) VRML
許可 xu(3)ke(3) ライセンス 【license】
染 xuan(4)ran(3) レンダリング 【rendering】
選項 xuan(3)xiang(4) オプション 【option】
尋呼機 xun(2)hu(1)ji(1) ポケベル
迅馳 Xun(4)chi(2) 「セントリーノ」《商標》 【Centrino】

Y
雅虎 Ya(3)hu(3) ≪商標≫Yahoo!
圧縮 ya(1)suo(1) 圧縮 【compress】
頁脚 ye(4)jiao(3) フッター(WORD) 【footer】
頁眉 ye(4)mei(2) ヘッダー 【header】
頁首 ye(4)shou(3) ページのトップ 【page top】
液晶顕示器 ye(4)jing(1) xian(3)shi(4)qi(4) 液晶ディスプレイ
伊妹儿 yi(1)mei(4)r eメール
移動辧公 yi(2)dong(4) ban(4)gong(1) モバイルオフィス 【mobile office】
移動電話 yi(2)dong(4) dian(4)hua(4) 携帯電話
移動計算 yi(2)dong(4) ji(4)suan(4) モバイル・コンピューティング 【mobile computing】
移動上網 yi(2)dong(4) shang(4)wang(3) モバイル・インターネット
移動通信 yi(2)dong(4) tong(1)xin(4) モバイル通信
移動英特尓 Yi(2)dong(4) In(1)te(4)er(2) 《商標》「モバイルインテル」
【Mobil Intel】
移動硬盤 yi(2)dong(4) ying(4) pan(2) モバイルディスク 【mobile disk】
移動終端 yi(2)dong(4) zhong(1)duan(1) モバイル端末
移位鍵 yi(2)wei(4)jian(4) 移動キー
一線通 yi(2)xian(4)tong(1) (俗に)ISDN
以太網 Yi(3)tai(4)wang(3) イーサネット 【Ethernet】
異歩数字用戸線路 yi(4)bu(4)shu(4)zi
(4)yong(4)hu(.)xian(4)lu(4) ADSL
陰極射線管 yin(1)ji(2) she(4)xian(4)guan(3) CRT 【Cathode-Ray Tube】
音頻 yin(1)pin(2) トーン 【tone】
因特網 yin(1)te(4)wang(3) インターネット 【Internet】 =〔互聯網〕
音箱 yin(1)xiang(1) スピーカー 【speaker】
隠蔵文件 yin(3)cang(2) wen(2)jian(4) 隠しファイル 【hidden file】
隠含文件 yin(3)han(2) wen(2)jian(4) 隠しファイル 【hidden file】
引用(通告) yin(3)yong(4) (tong(1)gao(4)) トラックバック 【trackback】
英特尓 In(1)te(4)er(2) 《商標》「インテル」 【Intel】
影機 ying(4)die(2)ji(1) DVD・VCDプレーヤー
応用軟件 ying(4)yong(4) ruan(3)jian(4) アプリケーション(ソフト)【application software】
硬件 ying(4)jian(4) ハードウェア; ハード 【hardware】
硬拷貝 ying(4)kao(3)bei(4) ハードコピー 【hard disk】
硬盤 ying(4)pan(2) ハードディスク 【hard copy】
用戸代号 yon(4)hu(・) dai(4)hao(4) ユーザーID 【user ID】
用戸登録 yong(4)hu(・) deng(1)lu(4) ユーザー登録 【user registration】
用戸 I D yon(4)hu(・) ID ユーザーID 【user ID】
用戸界面 yong(4)hu(・) jie(4)mian(4) ユーザーインタフェース 【user interface】
用戸名 yong(4)hu(・)ming(2) ユーザー名 【user name】
用戸支持中心 yong(4)hu(・) zhi(1)chi(2) zhong(1)xin(1) ユーザーサポートセンター
用戸注冊 yong(4)hu(・) zhu(4)ce(4) ユーザー登録 【user registration】
優化 you(1)hua(4) 最適化 【optimization】
優盤《商標》 you(1)pan(2) USBフラッシュディスク 【Only Disk《商標》】
郵件程序 you(2)jian(4) cheng(2)xu(4) メールソフト; メーラー 【mail software; mailer】
郵件処理協議 you(2)jian(4)chu(3)li(3) xie(2)yi(4) POP
郵件到達通知 you(2)jian(4) dao(4)da(2) tong(1)zhi(1) メール着信通知
郵件地址 you(2)jian(4) di(4)zhi(3) メールアドレス 【mail address】
郵件服務器 you(2)jian(4) fu(2)wu(4)qi(4) メールサーバー 【mail server】
郵件列表 you(2)jian(4) lie(4)biao(3) メーリングリスト 【mailing list】
郵件軟件 you(2)jian(4) ruan(3)jian(4) メールソフト; メーラー 【mail software; mailer】
郵件雑誌 you(2)jian(4) za(2)zhi(4) メールマガジン 【e-magazine,e-mail magazine】
郵件炸弾 you(2)jian(4) zha(4)dan(4) メール爆弾 【mail bomb】
郵件帳号 you(2)jian(4) zhang(4)hao(4) メールアカウント 【mail account】
遊戯 you(2)xi(4) ゲーム 【game】
遊戯桿 you(2)xi(4)gan(3) ジョイスティック 【joy stick】
遊戯機 you(2)xi(4)ji(1) ゲーム機 【game machine】
遊戯揺桿 you(2)xi(4) yao(2)gan(3) ジョイスティック 【joy stick】
有線電視 you(3)xian(4) dian(4)shi(4) ケーブルテレビ; CATV 【cable television】
右撃 you(4)ji(1) 右クリック(する) 【right click】
右鍵 you(4)jian(4) (マウスの)右ボタン 【right mouse button】
右鍵菜単 you(4)jian(4) cai(4)dan(1) 右クリックメニュー 【right click menu】
語音輸入 yu(3)yin(1) shu(1)ru(4) 音声入力 【voice input】
語音郵件 yu(3)yin(1) you(2)jian(4) ボイスメール 【voice mail】
預覧 yu(4)lan(3) プレビュー
預装 yu(4)zhuang(1) プレインストール
域名 yu(4)ming(2) ドメイン名 【dmain name】
域名系統 yu(4)ming(2) xi(4)tong(3) DNS
楽器数字接口 yue(4)qi(4) shu(4)zi(4) jie(1)kou(3) MIDI
源程序 yuan(2)cheng(2)xu(4) ソースプログラム 【source program】
源代 yuan(2)dai(4)ma(3) ソースコード 【source code】
遠程登録 yuan(3)cheng(2) deng(1)lu(4) telnet
遠程教学 yuan(3)cheng(2) jiao(4)yu(4) 遠隔教育; オンライントレーニング 【distance education ; distance learning】
遠程医療 yuan(3)cheng(2) yi(1)liao(2) 遠隔医療 【distance medical care】
運営商 yun(4)ying(2)shang(1) プロバイダ; インターネット・サービスプロバイダ(ISP) =〔網絡運営商〕

Z
載波 zai(4)bo(1) キャリア 【carrier】
在線 zai(4)xian(4) オンライン 【online】
在線服務 zai(4)xian(4) fu(2)wu(4) オンラインサービス 【online service】
在線商店 zai(4)xian(4) shang(1)dian(4) オンラインショップ 【online shop】
窄帯 zhai(3)dai(4) ナローバンド 【narrowband】
窄網 zhai(3)wang(3) ナローバンド(ネットワーク) 【narrowband network】
粘貼 zhan(1)tie(1) 張り付け; ペースト 【paste】
站点 zhan(4)dian(3) サイト =〔網站〕 【site】
站点地図 zhan(4)dian(3) di(4)tu(2) サイトマップ 【site map】
站長 zhan(4)zhang(3) ウェッブマスター
掌上電脳 zhang(3)shang(4) dian(4)nao(3) パームトップ・パソコン
 【palmtop PC】
帳号 zhang(4)hao(4) アカウント 【account】
兆 zhao 《単位》メガ 【Mega; M】
兆字節 zhao(4)zi(4)jie(2) 《単位》メガバイト 【Mega-Byte; MB】
兆像素 zhao(4)xiang(4)su(4) 《単位》メガピクセル =〔百万像素〕 【mega-pixel】
照片処理軟件 zhao(4)pian(4) chu(3)li(3) ruan(3)jian(4) フォトレタッチソフト
遮罩 zhe(1)zhao(4) マスク
幀 zhen(1) フレーム
振動   zhen(4)dong(4) (携帯の)バイブ
陣列盤 zhen(4)lie(4)pan(2) ディスクアレイ 【disk array】
正版 zheng(4)ban(3) 正規版
正品 zheng(4)pin(3) 純正品
支持 zhi(1)chi(2) サポートする 【support】
支持中心 zhi(1)chi(2) zhong(1)xin(1) サポートセンター 【support center】
知識産権 zhi(1)shi(・) chan(3)quan(2) 知的所有権
只読存儲器 zhi(3)du(2) cun(2)chu(3)qi(4) 読み出し専用メモリ; ROM 【Read-Only Memory】
只読光盤 zhi(3)du(2) guang(1)pan(2) CD-ROM
只読(属性) zhi(3)du(2) (shu(3)xing(4)) リードオンリー 【read-only】  
指針 zhi(3)zhen(1) ポインター 【pointer】
制表鍵 zhi(4)biao(3)jian(4) タブキー
智能交通系統 zhi(4)neng(2) jiao(1)tong(1)
xi(4)tong(3) 高度道路交通システム; ITS【Intelligent Transport System】
中断 zhong(1)duan(3) IRQ 【Interrupt ReQuest】
中央処理器 zhong(1)yang(1) chu(3)li(3)qi(4) CPU 【Central Processing Unit】
終端 zhong(1)duan(1) 端末; ターミナル
終端適配器 zhong(1)duan(1) shi(4)pei(4)qi(4) ターミナルアダプタ
主板 zhu(3)ban(3) マザーボード
主幹網 zhu(3)gan(4)wang(3) バックボーン
主機 zhu(3)ji(1) ホストコンピュータ
主頁 zhu(3)ye(4) ホームページ(主に表紙のページ)
注冊 zhu(4)ce(4) ログインする 【login; register】
注冊表 zhu(4)ce(4)biao(3) レジストリ 【registry】
JAVA語言 Zhua(3)wa(1) yu(3)yan(2) JAVA
専線 zhuan(1)xian(4) 専用線 【private line】
転発郵件 zhuan(3)fa(1) you(2)jian(4) メールの転送 【forward】
転換 zhuan(3)huan(4) コンバート 【convert】
転換器 zhuan(3)huan(4)qi(4) コンバータ 【converter】
転接器 zhuan(3)jie(1)qi(4) カードアダプタ 【card adapter】
状態欄 zhuang(4)tai(4)lan(2) ステータスバー 【status bar】
卓面 zhuo(1)mian(4) デスクトップ 【desktop PC】
資源 zi(1)yuan(2) リソース 【resource】
資源管理器 zi(1)yuan(2) guan(3)li(3)qi(4) エクスプローラ 【explorer】
字処理軟件 zi(4)chu(3)li(3) ruan(3)jian(4) ワープロソフト 【word processor software】
自動更正 zi(4)dong(4) geng(1)zheng(4) オートコレクト 【auto correct】
自動送紙器〔進紙器〕 zi(4)dong(4) song(4)zhi(3)qi(4)〔jin(4)zhi(3)qi(4)〕 オートシートフィーダー 【auto sheet feeder】
字符 zi(4)fu(2) キャラクター 【character】
字符串 zi(4)fu(2)chuan(4) 文字列 【string】
字節 zi(4)jie(2) ≪単位)バイト 【byte】
自解文件 zi(4)jie(2) wen(2)jian(4) 自己解凍ファイル 【self-extracting file】
字体 zi(4)ti(3) 書体;フォント 【font】
自述文件 zi(4)shu(4) wen(2)jian(4) リードミー・ファイル 【readme file】
綜合業務数字網 zong(1)he(2) ye(4)wu(4)
shu(4)zi(4)wang(3) ISDN 【Integrated Services Digital Network】
総線 zong(3)xian(4) バス 【bus】
組合光駆 zu(3)he(2) guang(1)qu(1) コンボドライブ 【combo drive】
最大化按鈕 zui(4)da(4)hua(4) an(4)niu(3) 最大化ボタン 【maximize button】
最小化按鈕 zui(4)xiao(3)hua(4) an(4)niu(3) 最小化ボタン 【minimize button】
最終用戸 zui(4)zhong(1) yong(4)hu(.) エンドユーザー 【end user】
左撃 zuo(3)ji(1) 左クリック(する) 【left click】
左鍵 zuo(3)jian(4) (マウスの)左ボタン
座機 zuo(4)ji(1) 固定電話
与汽车有关的词汇
イグニション・コイル 点火线圈 ignition coil

スパーク・プラグ 火花塞 spark plug

ボルテージ・レギュレーター 稳压器 voltage regulator

オルタネータ 交流发电机 alternator

スタータ・モーター 起动电动机 starter moter

フューエル・タンク 汽油箱 fuel tank

ラジェーター 水箱式散热器 radiator

ハーネス 电器配线 harness

ヘッドランプ 前大灯 head lamp

フロントコンビネーションランプ 前组合灯 front combination lamp

サイドフラッシャーランプ 转向灯 side flasher lamp

リヤコンビネーションランプ 后组合灯 rear combination lamp

パーキングランプ 停车灯 parking lamp

ストップランプ 刹车灯 stop lamp

リパース・ランプ 倒车灯 back up lamp

ライセンス・ランプ 牌照灯 licence lamp

ルームランプ 室内灯 room lamp

バンパー 保险杠 bumper

シリンダー・ヘッド 气缸盖 cylinder head

シリンダー・ウォール 气缸壁 cylinder wall

シリンダー・ブロック 气缸体 cylinder block

シリンダー・ライナー 气缸套 sylinder liner

クラッチ・カバー 离合器压盘 clutch cover

クラッチ・ディスク 离合器片 clutch disc

プロペラ・シャフト 传动轴 propeller shaft

ディファレンシャル 差速器 differential

フロントアクスル 前桥 front ale

フロントサスベンション 前悬挂 front suspension

ショク・アブソーバー 减震器 shock absorber

テンションロッド 拉杆 tension rod

フェンダー 翼子板 fender

ビス 螺丝钉 vis インテークマニホルド 进气歧管 intak monifold 

エキゾーストチューブ 排气歧管 exhaust monifold

マフラー 消音器 muffler

フロントエプロン 前挡板(护板) front apron

パワーステアリングベルト 助力转向泵皮带 power steering belt

コンプレッサーベルト 压缩机皮带 compressor belt

オイル・フィルター 机油滤清器 oil filter

ガスケッド・キット 垫片大修包 gasket kit

キャブレター・キット 化油器大修包 carbuertor

フューエル・フィルター 燃油滤清器 fuel filter

ディーゼル・フィルター 过滤器(柴油) sedimenter

エアクリーナ・エレメント 空气滤清器芯 element air cleaner

ノズル 喷嘴(柴油) nozzle

ノズル・ガスケット 喷嘴垫片 gasket nozzle

サーモスタット 恒温器 thermostat

グロープラグ 预热塞 glow plug

コンタクトポイント 白金 contact point

コンデンサー 电容器 condenser

ホーン 喇叭 horn

ホーン・リレー 喇叭继电器 relay horn

ヘッドランプアッシー 前大灯总成 head lamp unit

ヘッドランプバルブ 大灯灯泡 bulb head lamp

エキスバンション・バルブ 膨胀阀 vale expansion

リキッドタンク 干燥瓶 tank lignid

フューズ 保险丝 fuse

フロントワイパーブレードアッシー 前雨刮器刮片总成 blade assy-wiper

フロントガラス 前挡风玻璃 FR. Windshield

クラッチ・ブレッシャ・プレート 压板-离合器 clutch pressure plate

ビストン・キット 活塞修理包 piston kit

クラッチオベレーティングシリンダー 离合器分泵 clutch operating cylinder

カップキット 皮碗修理包 cup kit

ベアリング 轴承 bearing

オイルシール・トランスミションケース 油封-变速箱壳 seal-oil;transmission case フロント・ショックアブソーバー 前减震器 absorber-shock,front

リヤー・ショックアブs-バー 后减震器 absorber-shock,rear

リヤーアクスルシャフト 后轴 Rear axle shaft

フォワード・ブレーキ・シューキット 前制动蹄修理包 shoe brake front

リヤーブレーキ・シューキット 后制动蹄修理包 shoe set-rear brake

パッドキット・フロントブレーキ 前摩擦衬片修理包 pad kit-front brake

パッドキット・リヤーブレーキ 后摩擦衬片修理包 pad kit-rear brake

ハンドブレーキシュー 手制动蹄片 shoe brake hand

フロントブレーキホイル・シリンダー 前制动分泵 brake wheel cylinder,front

リヤブレーキホイル・シリンダー 后制动分泵 brake wheel cylinder,rear

ブレーキ・マスター・シリンダー 制动总泵 brake master cylinder

ホースブレーキフロント 软管,前制动 hose-brake,front

ホースブレーキリヤー 软管,后制动 hose-brake,rear

デコレション・オーナメント 装饰件 decoration ornament

ドアハンドル 门拉手 door handle

ルーフドリップモールド 车顶洒水翻边 roof drip moulding

モールディング 造型 moulding

フィレットモールディング 轮缘造型 fillet moulding

キッキングプレート 车门下框 kicking plate

ガーニッシュ 装饰物 garnish

パーヤルシェルフ 包裹搁板 parcelshelf

ウエザーストリップ 防风雨用密封条 weather strip

アームレスト 臂座 armrest

フィニッシャー 车门衬里 finisher

シート 坐垫 seat

シートベルト 安全带 seat belt

ツール 工具 tool

ベイント 油漆,涂料 paint

クラッチベアリング 离合器轴承 clutch-bearing

ハンドブレーキ 手刹车 parking brake

ブレーキ 制动器 brake

ブレーキパッド 刹车片 brake pad

オベレーティングシリンダー 刹车分泵总成 operating cylinder

ビストン 活塞 piston

ブレーキシュー 刹车蹄 brake shoe

ブレーキマスターシリンダー 刹车总泵 brake master cylinder

ブレーキホイールシリ
創作者介紹
創作者 beeway 的頭像
beeway

BW Professional Cutter Expert www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()